Sykehus

riksen
Foto: Colourbox.com
Høyre vil stille krav om kvalitetssertifisering av norske sykehus og sikre åpenhet om kvaliteten på det tilbudet som gis.

Det er store variasjoner i kvaliteten på tilbudet ved ulike sykehus. Det må derfor innføres nasjonale minimumsstandarder for hva ulike typer sykehus skal inneholde av tilbud og kompetanse. Byråkrati og rapportering må reduseres.

Helse og sykehusplan

Høyre og regjeringen la i 2015 frem en nasjonal helse- og sykehusplan. Planen ble behandlet på Stortinget våren 2016. Planen inneholder blant annet minimumskrav til hvilke nøkkelfunksjoner som må være i de ulike sykehustypene og landsdelene.

Planen er viktig for å sikre en nasjonal samordning i de ulike sykehustypene og landsdelene, og viktige funksjoner, for eksempel IKT-infrastruktur.

Les om enighet om nasjonal helse- og sykehusplan.

Planen har vært utarbeidet etter faglige innspill, i samarbeid med lokale myndigheter og sykehusene. I en helsetjeneste der kvalitet og trygghet settes i sentrum, og demografi og teknologi er i endring, vil ikke struktur og lokalisering av helsetilbud kunne være hugget i stein.

Selvstendige

Det er i overkant av 20 sykehus (HF) i Norge. Høyre ønsker å gjøre dem mer selvstendige. Når Stortinget har trukket opp rammene gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan, kan sykehusene (HF) drive virksomheten innenfor denne, og de regionale helseforetakene kan avvikles. Dette vil innebære mer ansvar til de lokale foretakene. Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. desember 2016.

Regjeringen har styrket sykehusenes budsjetter, fjernet taket som bestemte hvor mange pasienter sykehusene kunne behandle i året, økt ISF-andelen og bedt helseregionene kjøpe mer kapasitet fra private og ideelle gjennom anbud.

I 2014 la regjeringen til rette for en aktivitetsvekst på 2,6 pst. som var den høyest budsjetterte noensinne. I 2016 er den budsjetterte aktivitetsveksten 2,5 pst. Det er høyt sammenlignet med tidligere år.

Høyres løsninger:

 • Legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken, samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan.
 • Styrke kvalitetsarbeidet i sykehusene, gjennomføre kvalitetsundersøkelser og fremme en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget.
 • Styrke pasienters og pårørendes rettigheter og innføre fast kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.
 • Utvide antall hjemler for avtalespesialister.
 • Etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser.
 • Øke ISF-andelen og utrede en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten.
 • Øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene.
 • Opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg.
 • Styrke den medisinske forskningen, spesielt knyttet til alvorlige sykdommer og forebygging av livsstilssykdommer som i dag har et dårlig behandlingstilbud.
 • Redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid og kapasitet til pasientbehandling.
 • Sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene.
 • Bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett.
 • Raskere ta i bruk nye legemidler og nye behandlingsmetoder i Norge.
 • Etablere en ordning med farmasøytstyrt resept for å gjøre det enklere å få kjøpt vanlige legemidler på apotek.
 • Etablere én journal per innbygger for å sikre bedre samhandling. Pasienten skal ha råderett over egne helseopplysninger og sikres et godt personvern.
 • Videreutvikle «Minhelse»-portalen til å bli en sikker og brukervennlig kanal for digital kontakt med helsevesenet. Portalen må gi tilgang til kvalitetssikret informasjon som kan styrke pasientenes mestring av egen helse.