Sykehus

riksen
Foto: Colourbox.com
Høyre vil gi raskere og bedre behandling ved sykehusene

Valgfrihet

Å skape pasientens helsetjeneste har vært Høyres viktigste budskap i helsepolitikken gjennom hele denne regjeringsperioden. Vi er helt tydelig på at dette skal videreføres. I dette ligger at det skal være respekt for individuelle valg innenfor et offentlig system. For Høyre er valgfrihet og pasientmakt en verdi i seg selv. Vi mener at pasienter skal ha rett til innflytelse over det tilbudet man mottar.

 

Raskere behandling

Fortsatt venter for mange pasienter på helt nødvendig helsehjelp. Selv om det er en stor nedgang i ventetider og helsekø, vil Høyre jobbe for at pasienter skal få raskere behandling. Høyre vil gå til valg på et nytt ventetidsmål. Nå skal den gjennomsnittlige ventetiden ned til under 50 dager. Den store veksten i antall pasientbehandlinger, og reduksjonen i ventetid og helsekø, skjer i de offentlige sykehusene. Derfor vil Høyre først og fremst styrke de offentlige sykehusene, samtidig skal vi benytte ledig kapasitet hos private.

 

Sikrere behandling

Norsk helsetjeneste er i verdenstoppen, og oppnår gode resultater på en rekke områder. Norge ligger høyt i overlevelse for sykdommer som kreft, hjertesvikt og hjerneslag. Imidlertid viser flere undersøkelser at det er store variasjoner i helse- og omsorgstjenesten. Høyre vil prioritere jobben med redusere uønsket variasjon i helsetjenesten. Utfordringen handler ikke bare om at noen får mye behandling, men også at noen får for lite, og at noen rett og slett får feil behandling. Høyre mener alle pasienter skal få like god behandling, uansett hvor i landet en bor, og uavhengig av økonomiske og sosiale forskjeller.

Høyres løsninger:

 • Sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle, uansett hvor man bor i landet
 • Fortsatt redusere ventetiden før oppstart av behandling eller utredning og underveis i behandlingsforløpet
 • Innføre flere pakkeforløp etter modell av pakkeforløp av kreft
 • Sykehusene skal i større grad styres etter kvalitetsmål og resultater for pasientene, og med mer åpenhet enn i dag
 • Endre styringen av sykehusene og spesialisthelsetjenesten, med mer nasjonal koordinering og effektive beslutningstrukturer, samtidig som de lokale helseforetakene får større frihet i arbeidet for å gi pasientene et godt tilbud
 • Ha bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus, der sykehusene utnytter hverandres kompetanse og kapasitet ved å jobbe mer i nettverk og som team
 • Arbeide for å redusere unødig rapportering og skjemavelde, og forenkle hverdagen i sykehusene
 • Fremme åpenhetskultur og godt lederskap i spesialisthelsetjenesten
 • Sikre valgfrihet og mangfold og utvide fritt behandlingsvalg til nye områder
 • Ha mer åpenhet om ventetider og gi pasientene bedre informasjon om rettighetene deres
 • Øke bruken av avtalespesialister, med flere hjemler og bedre arbeidsfordeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister
 • At kvinner skal kunne bruke gynekologtjenester uten henvisning fra fastlege
 • Etablere en kvalitetsgodkjenning for sykehus, herunder nasjonal godkjenning av nasjonale og regionale behandlingstjenester
 • Sikre bedre ernæringsoppfølging for utsatte pasientgrupper
 • Legge til rette for mer klinisk forskning og eksperimentell behandling i Norge, og mer innovasjon gjennom samarbeid mellom sykehus og helsenæringen
 • At Norge skal være global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens
 • At antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt må bekjempes tverrsektorielt
 • Ha som mål at flere leger utdannes i Norge