Demokratiet og individets rettigheter

Høyre respekterer det enkelte mennesket, uansett bakgrunn. Mennesket skal være fritt og ta ansvar for egne handlinger. Lover skal beskytte andres rettigheter og friheter.


Trygghet er en forutsetning for frihet og livsutfoldelse. Høyre arbeider for et styrket politi, hurtigere behandling i domstolene, bedre forebyggende tiltak og et sikrere ettervern.

Et trygt samfunn starter med trygge nærmiljøer. All kriminalitet som krenker enkeltmennesker, må bekjempes. Dette gjelder alvorlige lovbrudd, som fysisk og psykisk vold i familien, kriminalitet på gaten, i skolen og på arbeidsplassen. Derfor vil Høyre at alle alvorlige lovbrudd skal etterforskes og påtales, slik at man ikke skaper lovløse rom i offentligheten.

En god skole, trygge familier og gode bomiljøer er viktige for å hindre at unge havner i en kriminell løpebane. Høyre mener det er viktig å skape muligheter for alle til å klare seg selv og skape et godt liv for seg og sine. Derfor må kriminalitetsbekjempelse ses i sammenheng med en skole som gir barn og unge muligheter gjennom kunnskap, en sosialpolitikk som behandler og hjelper mennesker tilbake i samfunnet, og en arbeids- og næringspolitikk som gir muligheter for alle.

For innbyggernes trygghet og rettsfølelse er det viktig både at vi har et synlig politi, og at anmeldte saker blir etterforsket og straffeforfulgt.

Samfunnet er til enhver tid utsatt for en rekke trusler. Terror, alvorlig kriminalitet, naturkatastrofer, ekstremvær, samt digitale angrep mot myndighetsorganer, privatpersoner eller selskaper, utgjør noen av dagens trusler. I avveiningen mellom åpenhet og sikkerhet må vi være bevisste på risikoene som ligger i et åpent samfunn. Bedre koordinering, rolleavklaring og samtrening er nødvendig for å gjøre samfunnet best mulig forberedt på alvorlige hendelser.

Det er et viktig rettsstatsprinsipp at straffesaker prøves grundig for en domstol. Samtidig er det viktig både for offeret og for tiltalte at prosessen er effektiv, slik at sakene raskt kan tas opp til dom.

Nødnettet er helt sentralt for Norges beredskap. Regjeringen ferdigstilte i 2015 et nytt landsdekkende nødnett som er en viktig del av arbeidet med økt samfunnssikkerhet og beredskap.

Norge har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse fra forfølgelse. Respekten for asylinstituttet kan kun oppnås gjennom en streng, men rettferdig praksis. Dette innebærer en konsekvent linje som gjør at færre grunnløse asylsøkere kommer til landet, og at de som søker asyl, får sine søknader behandlet raskt. Mange asylsøkere oppholder seg ulovlig i landet etter at de har fått endelig avslag på sine asylsøknader. Dette går ut over dem som har et reelt behov for beskyttelse.


Høyres løsninger:

  • Har et synlig politi, og at anmeldte saker blir etterforsket og straffeforfulgt.
  • Bedre koordinering, rolleavklaring og samtrening er nødvendig for å gjøre samfunnet best mulig forberedt på alvorlige hendelser.
  • Høyre arbeider for et styrket politi, hurtigere behandling i domstolene, bedre forebyggende tiltak og et sikrere ettervern.
  • Et trygt samfunn starter med trygge nærmiljøer. 
  • Nødnettet er helt sentralt for Norges beredskap. 
  • Norge har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse fra forfølgelse. 


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: