Eiendomsrett

Høyre mener at eiendomsrett er en grunnleggende rett i et liberalt demokrati.

Private grunneiere har personlig interesse av å forvalte sin eiendom i et langsiktig perspektiv slik at det kan overlates neste generasjon i minst like god stand.

Høyre vil være forsiktig med inngrep i den private eiendomsrett som reduserer grunneiernes bruksrett. Der hvor det offentlige griper inn med vernevedtak, mener Høyre at grunneierne må sikres full erstatning for redusert bruksverdi.

 

Privat eiendomsrett

Vern må ikke hindre næringsvirksomhet som ikke belaster naturen. Samtidig må lokale interesser bli hørt. I noen tilfeller vil frivillige avtaler mellom staten og grunneiere være et alternativ til tradisjonelt vern.

Viktige grunnlag for levende distrikter er en distriktspolitikk basert på privat eiendomsrett, selvråderett, egne ressurser. For Høyre er lokal beslutningsrett og privat eiendomsrett viktige verdier for å sikre spredt bosetning og godt lokaldemokrati.

Høyre vil bevare allemannsretten til fri ferdsel i utmark og sikre adgangen til naturområdene. Staten har sikret store områder langs kysten og langs vassdrag til friluftsformål, blant annet gjennom byggeforbudet i strandsonen.

 

Kystområder

For å øke tilgangen på friluftsområder må staten både kjøpe eiendommer og legge ut egnede statseide områder til friluftsformål.

Kystområder som tidligere var disponert til forsvarsformål er spesielt aktuelle. Høyre ønsker ikke ytterligere innstramning i kommunenes muligheter til å gi dispensasjon fra byggeforbudet.

Mulighet for naturopplevelser er viktig for folks naturforståelse og miljøengasjement. Sikring av naturområder er derfor viktig. Høyre mener at den private eiendomsrett er den som best sikrer en forsvarlig forvaltning av naturområder.

Høyre støtter den immaterielle eiendomsretten for opphavsmenn og kulturaktører, og mener den må sikres i møte med den teknologiske utviklingen.

Høyres løsninger:

  • Styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder.
  • Bevare allemannsretten til fri ferdsel i utmark og sikre adgangen til naturområdene