Kriminalomsorg

Høyre bidrar til at kriminalomsorgen bygges ut og videreutvikles for å sikre rask, god og effektiv straffegjennomføring. 


Det er en stor utfordring å sørge for at innsatte gjøres i stand til å leve et kriminalitetsfritt liv etter endt soning.

Høy tilbakefallsprosent blant innsatte er et betydelig samfunnsproblem. Ved gjennomføring av straff og tilbakeføring til samfunnet, må det sikres at domfelte får en reell mulighet til å leve et liv uten kriminalitet. God tilbakeføring til samfunnet forutsetter et godt og nært samarbeid mellom flere aktører, engasjerte frivillige og offentlige etater. Nav må være representert i alle norske fengsler, og frivillige organisasjoner som driver tilbakeføringsarbeid med dokumentert resultat, må gis økt støtte.

Høyre mener det må bli bedre balanse mellom åpne og lukkede fengselsplasser. Det er også stort behov for mer kunnskap om faktorer som påvirker måloppnåelsen i Kriminalomsorgen. Høyre mener derfor det må satses mer på forskning om resultatene av soning og straffegjennomføring, både i og utenfor fengsel.


Høyres løsninger:

 • Sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt
 • Regjeringen har sørget for å fjerne foreldelsesfristen i draps-, incest-, og overgrepssaker slik at det ikke lenger skal være noen endelig grense for når man kan stilles for retten i slike alvorlige saker
 • Øke soningskapasiteten, herunder åpne for bruk av OPS ved utbygging av fengsler. Hensynet til samfunnets sikkerhet tilsier en bedre balanse mellom åpne og lukkede plasser. Antall varetektsplasser må økes
 • Øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte, og etablere egne fengsler med reduserte krav til fasiliteter for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet
 • Gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring
 • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser
 • Sikre at rømming, uteblivelse etter permisjoner og manglende oppmøte ved straffegjennomføring medfører utvidet straff
 • Opprettholde den kriminelle lavalderen på 15 år og som hovedregel benytte alternative soningsformer som samfunnsstraff for unge domfelte
 • Bedre innholdet i samfunnsstraffen og skjerpe reaksjonen ved brudd på vilkårene for samfunnsstraff
 • Støtte bruk av alternative straffeformer som narkotikaprogram med domstolskontroll i stedet for ordinær fengselsstraff
 • Gå kritisk igjennom dagens regionmodell for kriminalomsorgen og sikre mer kunnskap om effekten av kriminalomsorgens arbeid
 • Sikre at domfelte før løslatelse har en individuell plan for tilpasset oppfølging etter endt straffegjennomføring. Løslatte bør få oppfølging i form av bolig og aktivitetstilbud, og eventuelt videreføring av rusavvenning eller utdanning. Frivillige organisasjoner bør i større grad benyttes til slik oppfølging
 • Styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling for innsatte i fengsel. Narkotika skal ikke aksepteres i norske fengsler. Hjemmelen for sikkerhetssjekk og kroppsvisitering bør derfor utvides
 • Få på plass nødvendige forskrifter og retningslinjer som sikrer en rask og ubyråkratisk håndtering av omvendt voldsalarm


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: