Kriminalomsorg

Høyre vil ha strenge straffer for alvorlig kriminalitet og sikre rask og god straffegjennomføring.

Det er en stor utfordring å sørge for at innsatte gjøres i stand til å leve et kriminalitetsfritt liv etter endt soning.

Høy tilbakefallsprosent blant innsatte er et betydelig samfunnsproblem. Ved gjennomføring av straff og tilbakeføring til samfunnet, må det sikres at domfelte får en reell mulighet til å leve et liv uten kriminalitet.

God tilbakeføring til samfunnet forutsetter et godt og nært samarbeid mellom flere aktører, engasjerte frivillige og offentlige etater. Høyre mener et godt straffesystem er statens viktigste virkemiddel for rehabilitering, preventive signaler og ivaretagelse av den allmenne rettsoppfattelse i samfunnet. Det er også stort behov for mer kunnskap om faktorer som påvirker måloppnåelsen i Kriminalomsorgen.

Straff skal være en effektiv, rettferdig og forutsigbar reaksjon på kriminalitet og lovbrudd. For å opprettholde straffens legitimitet må også alle ledd i straffekjeden ha kapasitet til henholdsvis etterforskning, rettsbehandling og frihetsberøvelse.

Høyre mener en god rehabilitering av domfelte skal være forbeholdt de som skal ut i det norske samfunnet igjen. Derfor må utenlandske domfelte i størst mulig grad overføres til soning i eget hjemland, slik at det frigjøres plasser til norske domfelte.

 

Høyres løsninger:

 • At NAV skal være representert i alle norske fengsler
 • At frivillige organisasjoner som driver tilbakeføringsarbeid med dokumentert resultat, må gis økt støtte
 • At det skal bli bedre balanse mellom åpne og lukkede fengselsplasser
 • At det skal satses mer på forskning om resultatene av soning og straffegjennomføring, både i og utenfor fengsel

Soning i andre land

Høyre vil fortsette arbeidet med å inngå flere soningsoverføringsavtaler med andre land.

Høyres løsninger:

 • Ha et straffenivå som samsvarer med alvoret i den kriminelle handling. For forbrytelser som drap, grov vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel, terror og alvorlig narkotikakriminalitet skal straffen være særskilt skjerpet.
 • Det skal fortsatt være særskilt straffeskjerpende at fornærmede er forsvarsløs eller barn.
 • Redusere soningskøene og øke antall soningsoverføringer av utenlandske domfelte.
 • Etablere alternative soningsløp for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet.
 • Øke bruken av omvendt voldsalarm, som skal hindre at de som er ilagt besøksforbud, oppsøker fornærmede.
 • Forebygge radikalisering under soning.
 • Øke bruken av alternative soningsformer som elektronisk fotlenke for mindre alvorlige lovbrudd.
 • Sikre aktivitetstilbud, utdannelse, eventuelt rusavvenning og ettervern etter en individuell plan når soning er gjennomført, i samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner.

Høyres løsninger:

 • Ha et straffenivå som samsvarer med alvoret i den kriminelle handling. For forbrytelser som drap, grov vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel, terror og alvorlig narkotikakriminalitet skal straffen være særskilt skjerpet.
 • Det skal fortsatt være særskilt straffeskjerpende at fornærmede er forsvarsløs eller barn.
 • Redusere soningskøene og øke antall soningsoverføringer av utenlandske domfelte.
 • Etablere alternative soningsløp for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet.
 • Øke bruken av omvendt voldsalarm, som skal hindre at de som er ilagt besøksforbud, oppsøker fornærmede.
 • Forebygge radikalisering under soning.
 • Øke bruken av alternative soningsformer som elektronisk fotlenke for mindre alvorlige lovbrudd.
 • Sikre aktivitetstilbud, utdannelse, eventuelt rusavvenning og ettervern etter en individuell plan når soning er gjennomført, i samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner.