Personvern

Høyre mener at det alle har krav på beskyttelse av sitt privatliv.

Høyre vil balansere hensynet til effektivitet og informasjonsutveksling med hensynet til personvern. Personvern skal være en viktig del av utviklingen og anvendelsen av IKT i offentlige sektor på alle nivå.

Hver enkelt av oss skal i størst mulig grad ha råderett over og eie opplysninger om oss selv. Slik kan den enkelte selv ta ansvar for sitt eget personvern.

Det enkelte menneske har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Utbredelse av ny teknologi innebærer at den private sfæren blir stadig mer gjennomsiktig og kontrollerbar. Det er viktig å verne retten til privatliv, både overfor private interesser og offentlige etater.

Ingen skal bli gjenstand for individrettet forskning uten at de selv eller deres verge har samtykket til dette under full informasjon. Et individ har rett til å begrense spredning av identifiserbar informasjon om seg selv.

Høyre legger til grunn at personvernet må sikres på alle samfunnsområder. Ved vurderingen av behovet for nye etterforskningsmetoder til politiet, må personvernhensyn veie tungt og alltid diskuteres parallelt. Journalistenes kildevern er viktig for et opplyst samfunn, og politiets bruk av metoder må ta hensyn til dette.

Høyre vil:

 • At det skal føres en restriktiv praksis ved elektronisk registrering, kobling, bruk og omsetning av personopplysninger
 • At omfanget av overvåkning bør begrenses til det som kan godtgjøres som absolutt nødvendig
 • At visse kategorier av opplysninger, slik som genetisk informasjon, skal ingen ha rett til å kreve utlevert med mindre lovbestemmelser uttrykkelig hjemler det
 • At politiet skal ha gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet og rettssikkerheten.
 • Føre en IKT-politikk som tar personvern på alvor
 • Føre en restriktiv praksis ved elektronisk registrering, kobling, bruk og omsetning av personopplysninger
 • Ta opp FRA-loven knyttet til det svenske forsvarets etterretningsvirksomhet med svenske myndigheter
 • Innføre sporbarhet i offentlige registre for å forebygge og avdekke snoking i personopplysninger

Høyres løsninger:

 • At politiet skal ha gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet og rettssikkerheten.
 • Føre en IKT-politikk som tar personvern på alvor
 • Føre en restriktiv praksis ved elektronisk registrering, kobling, bruk og omsetning av personopplysninger
 • Ta opp FRA-loven knyttet til det svenske forsvarets etterretningsvirksomhet med svenske myndigheter
 • Innføre sporbarhet i offentlige registre for å forebygge og avdekke snoking i personopplysninger