Rettssikkerhet

For Høyre er rettssikkerhet og trygghet for liv, helse og eiendom en forutsetning for frihet og livsutfoldelse. 


Samfunnets behov for kriminalitetsbekjempelse aldri gå på bekostning av individets rettssikkerhet. 

Prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist er grunnlaget for rettsstaten. Enhver tiltalt skal ha rett til å møte for en uavhengig domstol.

Barn har rett til samme rettssikkerhet som voksne. Vold i hjemmet og i nære relasjoner være vanskelig både å oppdage og bekjempe. Høyre vil ansvarliggjøre den som utøver volden, og øke kunnskapen i politiet og rettssystemet slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for domstolene.

For at rettssystemet skal oppleves som rettferdig, må anmeldte lovbrudd etterforskes og straffen for kriminalitet står i et fornuftig forhold til den kriminelle handlingen. Straffesakskjeden må effektiviseres, av hensyn til både ofrene for kriminalitet og gjerningspersonene. Målet er å få ned etterforskningstiden hos politiet, ventetiden ved domstolene og å sikre tilstrekkelig fengselskapasitet.

Det er et viktig rettsstatsprinsipp at straffesaker prøves grundig for en domstol. Samtidig er det viktig både for offeret og for tiltalte at prosessen er effektiv, slik at sakene raskt kan tas opp til dom.

Rettsvesenet håndterer en voksende mengde straffesaker og sivile saker. Kombinert med en økende andel komplekse saker fører dette ofte til det tar lang tid før en sak kommer for domstolen. Rettsvesenet må rustes opp for å kunne ta unna den voksende saksmengden.

Det må også satses mer på alternativ konfliktløsning. For Høyre er det avgjørende at det er balanse i straffesakskjeden.


Høyres løsninger:

 • Øke kapasiteten ved domstolene og styrke effektiviteten i straffeforfølgningen for å korte ned tiden mellom lovbrudd, domfellelse og soning
 • Legge til rette for økt bruk av elektronisk kommunikasjon i domstolenes saksbehandling
 • Evaluere flere straffesaker for å sikre bedre bruk av tilgjengelige ressurser
 • Avvikle juryordningen og erstatte den med en stor meddomsrett sammensatt av fagdommere og lekdommere, og et krav til kvalifisert flertall for å finne tiltalte skyldig
 • Styrke rettssikkerheten gjennom et bedre offentlig rettshjelpstilbud
 • Øke bruken av konfliktråd og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker
 • Sikre rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer
 • Styrke tilbudet om vitnestøtte og bedre oppfølgingen av pårørende
 • Styrke rettsvernet for varslere
 • At domstolene skal sikres gode og forutsigbare rammebetingelser
 • Åpne for bruk av flere kvalifiserte leverandører av DNA-analyser for å sikre raskere oppklaring og bedre rettssikkerhet


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: