Rettssikkerhet

Høyre vil beskytte borgernes rettsvern og ta i bruk ny teknologi for å sikre effektiv, grundig og rettferdig behandling i domstolene.

Høyre mener det er viktig for folks rettsfølelse og tillit til rettsstaten at alle saker i rettsvesenet behandles grundig og effektivt. Alle borgere skal ha lik behandling i rettsvesenet.

Domstolene må være rustet til å håndtere en utvikling hvor politiet får økt kapasitet til å etterforske og påtale flere saker. Rettsvesenet håndterer en voksende mengde straffesaker og sivile saker.

Kombinert med en økende andel komplekse saker fører dette ofte til det tar lang tid før en sak kommer for domstolen. Rettsvesenet må rustes opp for å kunne ta unna den voksende saksmengden.

 

Digitalisere

Høyre ønsker å digitalisere saksgangen slik at den går raskere. I behandlingen av større straffesaker bør sikkerhetsnivået i domstolene økes.

Samfunnets behov for kriminalitetsbekjempelse aldri gå på bekostning av individets rettssikkerhet. Prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist er grunnlaget for rettsstaten. Enhver tiltalt skal ha rett til å møte for en uavhengig domstol.

Barn har rett til samme rettssikkerhet som voksne. Vold i hjemmet og i nære relasjoner være vanskelig både å oppdage og bekjempe.

Høyre vil ansvarliggjøre den som utøver volden, og øke kunnskapen i politiet og rettssystemet slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for domstolene.

 

Effektivisere

For at rettssystemet skal oppleves som rettferdig, må anmeldte lovbrudd etterforskes og straffen for kriminalitet står i et fornuftig forhold til den kriminelle handlingen.

Straffesakskjeden må effektiviseres, av hensyn til både ofrene for kriminalitet og gjerningspersonene. Målet er å få ned etterforskningstiden hos politiet, ventetiden ved domstolene og å sikre tilstrekkelig fengselskapasitet.

Det er et viktig rettsstatsprinsipp at straffesaker prøves grundig for en domstol. Samtidig er det viktig både for offeret og for tiltalte at prosessen er effektiv, slik at sakene raskt kan tas opp til dom. Det må også satses mer på alternativ konfliktløsning.

For Høyre er det avgjørende at det er balanse i straffesakskjeden.

Høyres løsninger:

 • Legge til rette for lyd- og billedbruk i alle rettssaler slik at saksgang og vitneprov blir dokumentert og kan brukes i en eventuell anke.
 • Øke kapasiteten ved domstolene for å håndtere økt saksmengde, både i sivile og strafferettslige saker, og korte ned tiden mellom lovbrudd og eventuell varetektsfengsling, domfellelse og soning i straffesaker.
 • Legge til rette for at alle sakspapirer og dokumentbevis foreligger i digital form, for å spare saksbehandlingstid i alle ledd og samtidig styrke rettssikkerheten.
 • Heve sikkerhetsnivået i rettslokalene.
 • Styrke rettssikkerheten gjennom et bedre og mer målrettet offentlig rettshjelpstilbud og ivareta de alternative rettshjelpstilbudene.
 • Sørge for rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer.
 • Forbedre tilbudene om vitnestøtte og oppfølging av pårørende.
 • Oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, for å bedre de sexarbeidernes situasjon.
 • Styrke arbeidet mot menneskehandel og tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere.
 • Støtte programmer og tjenester som jobber for å få mennesker ut av prostitusjon.
 • Gjennomgå straffelovgivningen med sikte på å fjerne unødvendige forbud.