Samfunnssikkerhet

Beredskap mot trusler og fare.

Høyre vil sikre myndigheter, sivilsamfunn og privatpersoner mot angrep, trusler og fare. Samfunnets og borgernes sikkerhet er den viktigste av statens kjerneoppgaver. Trusselbildet er i stadig forandring.

 

I tillegg til naturkatastrofer og ekstremvær, utgjør terror, alvorlig kriminalitet og digitale angrep mot myndigheter, privatpersoner eller selskaper noen av dagens trusler. Det er avgjørende at vi både forebygger og avdekker trusler fra ekstreme og militante grupper eller enkeltpersoner. 

Høyre mener det gjør det nødvendig å forsterke beredskapen mot anslag rettet mot norske borgere, institusjoner, næringsliv og sivil sektor. Befolkningens grunnleggende rettsikkerhet og personvern skal ivaretas.

Les også: "Styrket beredskap"

Høyres løsninger:

  • Styrke PST ytterligere for å sikre best mulig beredskap i kampen mot terror og radikalisering.
  • Prioritere bekjempelse av organisert kriminalitet.
  • Trene de ulike nødetatene og beredskapsaktørene slik at det blir bedre samarbeid mellom disse.
  • Fortsette å forbedre samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og andre sivile myndigheter. Videreutvikle totalforsvarskonseptet for gjensidig sivil-militær støtte i fredstid, krise og konflikt.
  • Ha god digital etterretning og nasjonal koordinering som sikrer Norge mot alvorlige cyberangrep, ID-tyveri og spionasje mot myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner.
  • Sikre samarbeid mellom beredskapsmyndigheter og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som ivaretar beredskaps- og redningsfunksjoner i samfunnet.
  • At norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet.
  • Sørge for å oppfylle NATOs 7 krav til sivil beredskap (NATO baseline requirements)
  • Styrke beredskapen ved kriser og ha strenge straffer for alvorlig kriminalitet.