Samfunnssikkerhet

Høyre mener at samfunnets og borgernes sikkerhet er den viktigste av statens kjerneoppgaver.


Samfunnet er til enhver tid utsatt for en rekke trusler. Terror, alvorlig kriminalitet, naturkatastrofer, ekstremvær, samt digitale angrep mot myndighetsorganer, privatpersoner eller selskaper, utgjør noen av dagens trusler.

I avveiningen mellom åpenhet og sikkerhet må vi være bevisste på risikoene som ligger i et åpent samfunn. Bedre koordinering, rolleavklaring og samtrening er nødvendig for å gjøre samfunnet best mulig forberedt på alvorlige hendelser.

Sårbarheten i samfunnet er ikke statisk. Risiko- og trusselbildet samfunnet står overfor er bredt og sammensatt. Dagens utfordringer er ikke nødvendigvis morgendagens utfordringer. Manglende koordinering og helhetlig oversikt kan føre til at samfunnet ikke er godt nok rustet til å håndtere alvorlige hendelser. Samfunnets sikkerhet og beredskap ivaretas av mange forskjellige etater. En rekke ulike aktører har ansvar og oppgaver, avhengig av hendelsen karakter. For at beredskapen skal styrkes, er det avgjørende at alle nivåer i forvaltningen involveres, øves og evalueres – også den øverste ledelsen.

Høyre ønsker økt satsing på beredskap, samfunnssikkerhet og politi. Høyre har en rekke ideer og løsninger for hvordan vi kan styrke beredskapen og gjøre politiet i stand til å takle terror og alvorlig kriminalitet.

Les også: "Styrket beredskap"


Høyres løsninger:

 • Den politiske oppfølgingen av politianalysen og 22. juli-kommisjonens rapport skal sikre økt beredskap og styrket samfunnssikkerhet
 • Gjennomføre flere øvelser der nødetatene og beredskapsaktørene trener sammen
 • Kommunenes rolle som beredskapsaktør må vektlegges i arbeidet med kommunenes oppgaver og størrelse
 • Presisere, finansiere og avklare etatenes beredskapsansvar, samtidig som vi setter etatene bedre i stand til å løse sine ordinære oppgaver
 • Sikre at politiets beredskapssenter etableres og settes i drift så raskt som mulig
 • Styrke Kripos i kampen mot organisert kriminalitet
 • Styrke PST i kampen mot terror
 • Sikre at politiet har en strategi for bruk av IKT som sikrer best mulig bruk av moderne teknologi
 • Sørge for at utdanningen ved Politihøyskolen kontinuerlig tilpasses samfunnets behov for trygghet, og at den har større oppmerksomhet mot operativ tjeneste
 • Styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep, samt klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på dette feltet
 • Øke kunnskapen om bekjempelse av ekstremisme
 • Sørge for at Forsvarets kapasiteter er tilgjengelige for nasjonal krisehåndtering, og at samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndigheter er mest mulig strømlinjeformet og med en tydelig oppgavefordeling
 • Inkludere den private sikkerhetsbransjen i den sivile beredskapsplanleggingen
 • Styrke inntektsgrunnlaget for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som ivaretar beredskaps- og redningsfunksjoner i samfunnet


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: