Sivil beredskap

Sivilforsvaret bistår nød- og redningsetatene ved større hendelser.


Én av Høyre-Frp-regjeringens viktigste oppgaver er å sørge for at Norge er rustet til å håndtere fremtidige kriser. Da må vi se hele samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet under ett og sørge for at politiske vedtak omsettes i handling.

En av utfordringene i det totale beredskapsbildet er at det er mange aktører som ivaretar ulike deler av beredskapen. Det vil det også være i fremtiden. Samtidig er det nå tatt viktige grep for å sikre en mer helhetlig tenkning på beredskap. Det er nødetatene, Sivilforsvaret, fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunene, frivillige organisasjoner, Forsvaret og flere.

Sivilforsvaret er en viktig forsterkningsressurs når en krise oppstår. Sivilforsvaret er en moderne og fremtidsrettet ressurs som ofte har avgjørende betydning som støttefunksjon til nødetatene. Det gjelder både ved store og små hendelser. Fortsatt sliter de med dårlig utstyr og Høyre-Frp-regjeringen foreslo 5,4 ekstra millioner kroner til utstyrsinvesteringer i 2014, og ytterligere 1 million kroner i 2016. Regjeringen foreslo i tillegg å øke bevilgningen med 4 millioner kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sivilforsvaret består i hovedsak av tjenestepliktige (vernepliktige), samt enkelte ansatte i hvert distrikt. Sivilforsvaret er inndelt i 20 sivilforsvarsdistrikter og er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Høyres løsninger:

  • Det må sikres et best mulig samarbeid mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndigheter
  • Modernisere og forsterke den sivile kriseberedskapen i Sivilforsvaret


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: