Straff

Høyre mener at strafferammene må anvendes i sin fulle bredde. 


I tillegg mener Høyre at prøveløslatelse fra soning kun skal skje etter en reell vurdering av om samfunnets behov for trygghet er tilstrekkelig ivaretatt.

En av de viktigste endringene i ny straffelov var innføring av et høyere straffenivå for vold og overgrep. Strafferammene må anvendes i sin fulle bredde, så alvorlig kriminalitet straffes hardt.

Høyre mener at prøveløslatelse fra soning kun skal skje etter en reell vurdering av om samfunnets behov for trygghet er tilstrekkelig ivaretatt.

Rettsvesenet håndterer en voksende mengde straffesaker og sivile saker. Kombinert med en økende andel komplekse saker fører dette ofte til det tar lang tid før en sak kommer for domstolen. Rettsvesenet må rustes opp for å kunne ta unna den voksende saksmengden.

Det må også satses mer på alternativ konfliktløsning. For Høyre er det avgjørende at det er balanse i straffesakskjeden.

Høyre ønsker å gjennomføre tiltak for bedre sikkerhet i hovedstaden, sterkere politinærvær i sentrum og på utsatte steder, samt økt oppklaringsprosent og raskere straffeforfølgning.

Bekjempelse av vold og overgrep er en stor utfordring i vårt samfunn. Forebyggende og holdningsskapende arbeid må kombineres med bedre hjelpetiltak for ofrene og strengere straffer for overgripere.

Høyre vil at volds- og overgrepssaker skal behandles raskere i politiet og rettssystemet. Ett av virkemidlene er å la private utføre DNA-analyser, for å sikre økt tempo og styrket rettssikkerhet for ofrene for overgrep. Det må også stilles strengere krav til politiets arbeid i disse sakene. Saksbehandlingstidene er i noen tilfeller uakseptable.


Høyres løsninger:

  • Øke bruken av konfliktråd og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker
  • Sikre rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer
  • Sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Høyre ønsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap
  • Øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte
  • Gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring
  • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser
  • Opprettholde den kriminelle lavalderen på 15 år og som hovedregel benytte alternative soningsformer som samfunnsstraff for unge domfelte
  • Heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold
  • La private utføre DNA-analyser, for å sikre økt tempo og styrket rettssikkerhet for ofrene for overgrep


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjering



Har du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: