Forbrytelser og straff

Høyre vil ha strenge straffer for alvorlige forbrytelser.

Straff skal være en effektiv, rettferdig og forutsigbar reaksjon på kriminalitet og lovbrudd. Høyre mener et godt straffesystem er statens viktigste virkemiddel for rehabilitering, preventive signaler og ivaretagelse av den allmenne rettsoppfattelse i samfunnet.

For å opprettholde straffens legitimitet må alle ledd i straffekjeden ha kapasitet til henholdsvis etterforskning, rettsbehandling og frihetsberøvelse.

Høyre har i regjering fått gjennomslag for å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning – inspirert blant annet av portugisiske erfaringer. Langvarig narkomane bør møtes med et tilbud om rehabilitering fremfor straff.

 

Straffenivå

En av de viktigste endringene i ny straffelov var innføring av et høyere straffenivå for vold og overgrep. I tillegg er maksimumsstraffen for terrorvirksomhet krigsforbrytelser økt til 30 år. Strafferammene må anvendes i sin fulle bredde, slik at alvorlig kriminalitet straffes hardt.

Høyre mener rekrutering og deltakelse i militære konflikter i utlandet, og deltakelse i radikale grupperinger som ISIL må være gjenstand for straff, og at politiet prioriterer å etterforske og overvåke fremmedkrigere som reiser ut av Norge.

Samtidig vil det være klokt å senke straffealderen. For mange unge kriminelle verstinger i alderen 15-17 år, slipper unna straff. Dette utnyttes av gjengmiljøer, som gjør at flere unge rekrutteres inn til kriminelle miljøer. Påtaleunnlatelse og en betinget fengselsstraff må ikke være normen, men det er viktig at de opplever straffereaksjoner.

Høyres løsninger:

 • At prøveløslatelse fra soning kun skal skje etter en reell vurdering av om samfunnets behov for trygghet er tilstrekkelig ivaretatt.
 • At det også må satses mer på alternativ konfliktløsning. For Høyre er det avgjørende at det er balanse i straffesakskjeden.
 • Opprettholde den kriminelle lavalderen på 15 år og som hovedregel benytte alternative soningsformer som samfunnsstraff for unge domfelte.
 • At gjengangere mellom 15 og 18 år må møtes med tydelige straffereaksjoner.
 • Sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Høyre ønsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap.
 • Heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold.
 • Gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring.
 • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser.

Raskere behandling

Bekjempelse av vold og overgrep er en stor utfordring i vårt samfunn. Forebyggende og holdningsskapende arbeid må kombineres med bedre hjelpetiltak for ofrene og strengere straffer for overgripere.

Høyre vil at volds- og overgrepssaker skal behandles raskere i politiet og rettssystemet. Ett av virkemidlene er å la private utføre DNA-analyser, for å sikre økt tempo og styrket rettssikkerhet for ofrene for overgrep.

Det må også stilles strengere krav til politiets arbeid i disse sakene. Saksbehandlingstidene er i noen tilfeller uakseptable.

Høyres løsninger:

 • Øke bruken av konfliktråd og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker.
 • Sikre rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer.
 • Øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte.
 • La private utføre DNA-analyser, for å sikre økt tempo og styrket rettssikkerhet for ofrene for overgrep.

Høyres løsninger:

 • Øke bruken av konfliktråd og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker.
 • Sikre rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer.
 • Sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Høyre ønsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap.
 • Øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte.
 • Gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring.
 • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser.
 • Opprettholde den kriminelle lavalderen på 15 år og som hovedregel benytte alternative soningsformer som samfunnsstraff for unge domfelte.
 • Heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold.
 • La private utføre DNA-analyser, for å sikre økt tempo og styrket rettssikkerhet for ofrene for overgrep.