Forbrytelser og straff

Høyre vil ha strenge straffer for alvorlige forbrytelser.

Straff skal være en effektiv, rettferdig og forutsigbar reaksjon på kriminalitet og lovbrudd. Høyre mener et godt straffesystem er statens viktigste virkemiddel for rehabilitering, preventive signaler og ivaretagelse av den allmenne rettsoppfattelse i samfunnet.

For å opprettholde straffens legitimitet må alle ledd i straffekjeden ha kapasitet til henholdsvis etterforskning, rettsbehandling og frihetsberøvelse.

 

Høyere straffenivå

En av de viktigste endringene i ny straffelov var innføring av et høyere straffenivå for vold og overgrep. I tillegg er maksimumsstraffen for terrorvirksomhet krigsforbrytelser økt til 30 år. Strafferammene må anvendes i sin fulle bredde, slik at alvorlig kriminalitet straffes hardt.

Høyre mener rekrutering og deltakelse i militære konflikter i utlandet, og deltakelse i radikale grupperinger som ISIL må være gjenstand for straff, og at politiet prioriterer å etterforske og overvåke fremmedkrigere som reiser ut av Norge.

Høyre mener at prøveløslatelse fra soning kun skal skje etter en reell vurdering av om samfunnets behov for trygghet er tilstrekkelig ivaretatt.

Det må også satses mer på alternativ konfliktløsning. For Høyre er det avgjørende at det er balanse i straffesakskjeden.

 

Raskere behandling

Bekjempelse av vold og overgrep er en stor utfordring i vårt samfunn. Forebyggende og holdningsskapende arbeid må kombineres med bedre hjelpetiltak for ofrene og strengere straffer for overgripere.

Høyre vil at volds- og overgrepssaker skal behandles raskere i politiet og rettssystemet. Ett av virkemidlene er å la private utføre DNA-analyser, for å sikre økt tempo og styrket rettssikkerhet for ofrene for overgrep.

Det må også stilles strengere krav til politiets arbeid i disse sakene. Saksbehandlingstidene er i noen tilfeller uakseptable.

Høyres løsninger:

  • Øke bruken av konfliktråd og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker.
  • Sikre rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer.
  • Sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Høyre ønsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap.
  • Øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte.
  • Gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring.
  • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser.
  • Opprettholde den kriminelle lavalderen på 15 år og som hovedregel benytte alternative soningsformer som samfunnsstraff for unge domfelte.
  • Heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold.
  • La private utføre DNA-analyser, for å sikre økt tempo og styrket rettssikkerhet for ofrene for overgrep.