Høyre støtter opp om religiøst mangfold og legger til grunn at alle tros- og livssynssamfunn skal respekteres og likebehandles.

Det er et viktig prinsipp for Høyre at tro er et personlig anliggende. Staten må legge til rette for at alle tros- og livssynssamfunn kan drive sin virksomhet. Det er også en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Båndene mellom stat og kirke er blitt løsere som et resultat av kirkeforliket. Den norske kirke vil likevel ha en særstilling i det norske samfunn.