Miljø- og arealforvaltning

Høyre mener langsiktig miljø- og arealforvaltning i større grad enn i dag må bygge på eiendomsrettslige prinsipper og lokalt selvstyre.

I Norge har det vært en lang tradisjon med lokal miljø- og arealforvaltning. De siste årene har dessverre vist hvordan sentralisering av forvaltningen fører til konflikt mellom statlig byråkrati og lokalsamfunn, og forvitring av utmarksområder. Høyre mener grunneiere og kommuner i langt større grad skal kunne ha innflytelse på miljø- og arealforvaltning i verneverdig utmark, også slik at det er mulig å drive lokal verdiskaping.

Den private eiendomsretten er dypt rotfestet i norsk kultur og i det norske folks bevissthet. Eiendomsretten gir en personlig interesse av å forvalte eiendommen i et langsiktig perspektiv, og at verdier på den måten holdes i hevd i generasjoner. Høyre mener samfunnet må sørge for at befolkningen har innflytelse på arealpolitikken både lokalt og nasjonalt.

Høyre vil derfor ha en reform av areal- og miljøforvaltningen der skjønnsutøvelsen i arealforvaltningen flyttes fra Direktoratet for Naturforvaltning og andre statlige organer og ned til lokale, folkevalgte myndigheter. Samtidig må rammene for arealforvaltningen fortsatt legges av statlige myndigheter.

Høyres løsninger:

  • Føre en miljø- og klimavennlig arealpolitikk.
  • Reformere den statlige miljø- og arealforvaltningen for å skape en bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter, og der hensynet til enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas bedre enn i dag.
  • Gi kommunene større lokal selvråderett i forbindelse med innsigelsessaker til kommunale arealplaner og saker som omhandler strandsonen