Lokal tillit til miljø- og arealforvaltning

Høyre mener langsiktig miljø- og arealforvaltning må bygge på eiendomsrettslige prinsipper og lokaldemokrati
I Norge har det vært en lang tradisjon med lokal miljø- og arealforvaltning. Høyre mener grunneiere og kommuner i langt større grad skal ha innflytelse på miljø- og arealforvaltning i verneverdig utmark, også slik at det er mulig å drive lokal verdiskaping. 

Den private eiendomsretten er dypt rotfestet i norsk kultur og i det norske folks bevissthet. Eiendomsretten gir en personlig interesse av å forvalte i et langsiktig perspektiv, og at verdier på den måten blir opprettholdt til kommende generasjoner. Høyre mener samfunnet må sørge for at befolkningen har innflytelse på arealpolitikken, både lokalt og nasjonalt. 

Sentralisering av forvaltning har dessverre ført til konflikt mellom statlig byråkrati og lokalsamfunn. Høyre vil derfor for at flest mulig oppgaver kan løses nærmere innbyggerne, tilpasset deres behov.   

Høyre vil:

  • Føre en miljø- og klimavennlig arealpolitikk. 
  • Reformere den statlige miljø- og arealforvaltningen for å skape en bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter, og der hensynet til enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas bedre enn i dag. 
  • Gi kommunene større lokal selvråderett i forbindelse med innsigelsessaker til kommunale arealplaner og saker som omhandler strandsonen.