Støtte til samer og andre nasjonale minoriteter

Samejubileum 2017
Tråante 2017 – en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917
Høyres mål er å sikre at urfolk og minoriteter får utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Det viktigste er å sikre barns mulighet til å lære sitt språk og kjenne sin kultur. Norge har nasjonale minoriteter som kvener, jøder, skogfinner, rom og romanifolk. Som urfolk står likevel samene i en særstilling i Norden. Norge har ansvar for å verne om mangfoldet og bidra til at samiske interesser støttes og får mulighet til medvirkning og påvirkning. I fremtidens Sápmi er det viktig å ta vare på tradisjonelle samiske næringer, samtidig som man legger til rette for utvikling av nye næringer tuftet på samisk kultur. 

Høyre vil styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet gjennom å verne om nasjonale minoriteter og gi muligheter til videreutvikling av språk og kultur. Videre mener vi det er viktig å utvikle samisk næringsliv, og forvalte Finnmarkseiendommen helhetlig. Høyre vil utrede mulighet for samhandling på tvers av landegrensene, bl.a. når det gjelder skolegang og skolekretser og arbeide for å styrke samarbeidet mellom reindriftsnæringen og landbruket. 

Høyre vil:

  • Bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.
  • Etablere et samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samiske språk.
  • Utvikle samisk næringsliv, samtidig som man legger til rette for utvikling av nye næringer tuftet på samisk kultur. 
  • Forvalte Finnmarkseiendommen helhetlig.