Samer og nasjonale minoriteter

Samejubileum 2017
Tråante 2017 – en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917
Høyres mål er å sikre at urfolk og minoriteter får utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det viktigste er å sikre barns mulighet til å lære sitt språk og kjenne sin kultur.

Norge har nasjonale minoriteter som kvener, jøder, skogfinner, rom og romanifolk. Som urfolk står likevel samene i en særstilling i Norden. Norge har ansvar for å verne om mangfoldet og bidra til at samiske interesser støttes og får mulighet til medvirkning og påvirkning. En forutsetning for en levende samisk kultur er at man i områder med samisk bosetting har et livskraftig næringsliv.

Høyre vil styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet gjennom å verne om nasjonale minoriteter og gi muligheter til videreutvikling av språk og kultur. Videre mener Høyre det er viktig å utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv knyttet til samisk kultur, og forvalte Finnmarkseiendommen helhetlig. Høyre vil utrede mulighet for samhandling på tvers av landegrensene, bl.a. når det gjelder skolegang og skolekretser og arbeide for å styrke samarbeidet mellom reindriftsnæringen og landbruket.

Høyres løsninger:

  • Bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.
  • Etablere et samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samiske språk.
  • Utvikle samisk næringsliv herunder reiseliv knyttet til samisk kultur.
  • Forvalte Finnmarkseiendommen helhetlig.