Idrett

Idrett og fysisk aktivitet bidrar til bedre folkehelse, og er viktige arenaer som fremmer likeverd, toleranse, forståelse og respekt.


Høyre vil satse på idrettsanlegg og tilrettelegge for at alle som ønsker det, kan delta i fysisk aktivitet. Topp- og breddeidrett lever i et samspill, og Høyre løfter idretten med en jevn innfasing av økte tippemidler.

Vi vil også gjøre det enklere for alle gode krefter, både frivillige, ideelle og private, å samarbeide om idrett og frivillighet. Frivillige og private må få lov til å bidra mer enn i dag, og idretten og det offentlige bør sammen finne løsninger for å koordinere nasjonale og regionale planer for bygging av anlegg.

De viktigste fellesskapene er mellom mennesker som er frie og ønsker å gjøre en innsats for hverandre. Idretten tilbyr mange ulike sosiale og kulturelle fellesskap som utvikler og inkluderer oss alle når vi deltar. Høyre mener idretten må få frihet til å lage gode og inkluderende tilbud på egne premisser.

Det er også viktig å sikre gode aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne i de lokale idrettslagene. I tilskuddet til Norges idrettsforbund for 2015 styrket regjeringen satsingen på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne med 20 millioner kroner.

Store internasjonale mesterskap gir viktig inspirasjon og styrker også bredden. Norge bør derfor jevnlig være vertskapsnasjon for internasjonale mesterskap.

Høyre har lenge ment at proffboksing bør tillates. I desember 2014 ble forbudet mot proffboksing opphevet.

Høyres løsninger:

  • Utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling og bygge flere nasjonalanlegg. Flere idretter må gjøres berettiget til tilskudd fra tippemidlene for bygging av anlegg
  • Fra og med 2015 er idrettens grunnfinansiering og raskere utbygging av lokale anlegg styrket gjennom å øke idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping til 64 prosent
  • Sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene
  • Kombinere idrettens gode verdifellesskap med verdiskaping i privat og frivillig sektor, vi må få frem potensialet i å oppmuntre alle gode krefter i å slippe til
  • Økning av momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg, for å redusere anleggsetterslepet
  • Være en aktiv pådriver for den lokale idretten og samarbeide med de lokale idrettsrådene
  • Beholde øremerkede tilskudd til nærmiljøanlegg
  • Endre dagens regler som gjør det vanskelig for lokale idrettslag å kunne drive idrettsanleggKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: