Barne- og ungdomskultur

Høyre mener at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur.

Høyre vil gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Høyre vil se på ordninger om gir flere barn mulighet til å delta i kulturaktiviteter, idrett og friluftsliv.

Høyre vil også at flere barn skal få et kulturskoletilbud gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas.

Høyre vil sikre kommunene frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt.

Høyres løsninger:

  • Legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.
  • Legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier.
  • Styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører.
  • Fortsette satsingen på Talent Norge.
  • Vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.
  • Sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. 
  • Innføre et «fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.