Kunst og kulturliv

For Høyre er det viktig at mennesker gis mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.

Kulturlivet bidrar til å utfordre oss og til å åpne oss for det ukjente. Kunst og kultur har en egenverdi, og skal ikke først og fremst brukes som et verktøy for å nå andre mål.

Høyre ønsker større privat engasjement og frivillig innsats i kulturlivet, samtidig som flere skal få mulighet til å leve av sitt kunstneriske virke. Statens hovedansvar er å legge til rette for et bredt engasjement i kulturlivet og bidra til sterke regionale og nasjonale nøkkelinstitusjoner med høy kvalitet. Et sterkt, skapende og kritisk kulturliv må være uavhengig. Et levedyktig kulturliv trenger derfor flere finansieringskilder.

Høyre vil skape nye lønnsomme arbeidsplasser i kulturlivet gjennom å tilrettelegge for kreative næringsklynger og styrke regionale tiltak. Kunst og kultur på høyt nivå er viktig for å stimulere og motivere til interesse på amatør- og grasrotnivå. Samtidig er det umulig å etablere toppsjiktet uten stor aktivitet i bredden.

Høyre ønsker sterke og toneangivende kulturinstitusjoner som sørger for kunst og kultur av ypperste kvalitet, i samspill med aktører fra det frie feltet. Høyre støtter den immaterielle eiendomsretten for opphavsmenn og kulturaktører, og mener den må sikres i møte med den teknologiske utviklingen.

 

Høyres løsninger:

 • Fortsette arbeidet for et fritt og levende kulturliv gjennom både offentlig finansiering og private bidrag. 
 • Bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet med sterkere vektlegging av kulturens næringspotensial.
 • Stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk i ulike deler av landet.
 • Forenkle og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren.
 • Satse på det frie feltet ved å opprettholde og videreutvikle et sterkt Norsk kulturråd, med enkle og effektive søknadsordninger.
 • Tilrettelegge for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode støtteordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet.
 • Ivareta opphavsrettighetene til åndsverk for å sikre et marked for kulturell produksjon og distribusjon.
 • Fortsette satsingen på Talent Norge.
 • Ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Kulturskolenes rolle som regionale talentaktører må styrkes.
 • Gjennomgå finansieringen av museene etter konsolideringsprosessen, med tanke på å ivareta både konsoliderte og andre museer med forutsigbare rammer og incentiver for innovativ videreutvikling.
 • Utarbeide modeller for flerårige tilskuddsordninger for å sikre nasjonale og regionale kulturinstitusjoners driftsvilkår.
 • Sikre de nasjonale kulturinstitusjonene, gjennomgå deres ledelses- og driftsvilkår og etablere flerårige tilskuddsordninger for store institusjoner.
 • Utvide bruk av praksis- og lærlingplasser og aspirantordninger ved kulturinstitusjoner som mottar statstilskudd.
 • Legge om kunstnerstipendordningene med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere.
 • Utvide incentivordningen for internasjonalt orientert film- og TV-produksjon i Norge.
 • Sikre gaveforsterkningsordningen.