Kunst og kulturliv

For Høyre er det viktig at mennesker gis mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.

Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er viktige forutsetninger for en opplyst offentlighet, og dermed en investering i demokratiet og allmenndannelsen. Kulturen skal være fri, med personlig engasjement og frivillighet som grunnlag.

Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.

Høyre ønsker sterke og toneangivende kulturinstitusjoner som sørger for kunst og kultur av ypperste kvalitet, i samspill med aktører fra det frie feltet. Det publikumsrettede kulturlivet er en viktig del av kulturpolitikken. 

Høyre vil legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser i kulturlivet, og legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan skal sin egen arbeidsplass og forenkle regelverket.

Høyre vil sikre at den norske kulturnæringen har minst like gode rammebetingelser som andre næringer.
Tilgjengelighet til kunst og kultur er et gode for både produsenter og forbrukere. Ingen skal urettmessig tjene på andres åndsverk. Den som skaper et åndsverk, skal ha vern mot misbruk og sikres rimelig vederlag.  

 

Høyres løsninger:

 • Stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk
 • At offentlig støtte til kultur i større grad skal gå til fremvisning, ikke bare produksjon.
 • Legge til rette for forutsigbare rammevilkår for kunst- og kulturinstitusjoner, blant annet ved å vurdere modeller for mer forutsigbare tilskuddsordninger.
 • Legge til rette for det frie feltet innen kunst og kultur, og bidra til forutsigbarhet for grupper og frilansere på ulike felt.
 • Videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere.
 • Legge til rette for at flere kunstnere kan skape sin egen arbeidsplass og forenkle regelverket.
 • Styrke den private finansieringen blant annet gjennom OPS og insentivordninger som gaveforsterkningsordningen.
 • Bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet og vektlegge kulturens næringspotensial.
 • Videreføre kunstnerassistentordningen.
 • Fortsette satsingen på Talent Norge.
 • Vurdere utvidelse av insentivordningen for film- og TV-produksjon i Norge.
 • Gjennomgå tilskuddsordningen på filmområdet for å vurdere om de er tilpasset endringene og sikre at de bidrar til å nå de filmpolitiske målene.
 • Legge til rette for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode insentivordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet.
 • Forenkle regelverk og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren.
 • Videreføre arbeidet med digital formidling av kunst og kultur.
 • Videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling.
 • Bevare Nasjonalgalleriet som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet, forutsatt at det ikke påløper store kostnader til rehabilitering.
 • Vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel.
 • Arbeide for en modernisert åndsverklov.
 • Sikre at rettighetshavere skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform.
 • Legge til rette for at norske åndsverk gjøres tilgjengelig på internett når vernetiden utløper.