Kunst og kulturliv

For Høyre er det viktig at mennesker gis mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.


Kulturlivet bidrar til å utfordre oss og til å åpne oss for det ukjente. Kunst og kultur har en egenverdi, og skal ikke først og fremst brukes som et verktøy for å nå andre mål.

Norge har et rikt og variert kulturliv. I de senere årene har vi imidlertid sett klare tendenser til maktkonsentrasjon og eksempler på politisk innblanding. Et fritt og uavhengig kulturliv må ikke bli ensidig avhengig av statlig finansiering og den maktkonsentrasjonen som lett følger av dette.

Høyre vil derfor stimulere til vekst nedenfra fremfor å styre ovenfra. Maktspredning og mangfold skal styrkes gjennom desentralisering av beslutninger. Vi vil bidra til å opprettholde viktige kulturtilbud som ikke kan klare seg uten offentlig støtte. Norge bør ha et profesjonelt kulturliv, med kulturuttrykk som holder internasjonal standard.

Kunnskap om og opplevelse av vår felles kulturarv styrker identitetsfølelsen og tilhørighet til fellesskapet. Kunnskap om egen kultur gir trygghet og gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en konstruktiv måte. Det gjør det særlig viktig å sikre barn og unge mulighet til gode kulturopplevelser.

Bibliotekene skal forberedes på en digital hverdag på en måte som ikke undergraver næringsdrivendes muligheter til å leve av kultur. Vi ønsker å sikre fortsatt gratis utlån av litteratur.


Høyres løsninger:

  • Sikre statlig finansiering av sentrale kulturinstitusjoner og fjerne statlige innholdsmessige føringer overfor kulturinstitusjonene
  • Styrke privat finansiering av kulturlivet gjennom for eksempel gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser
  • Legge til rette for økt entreprenørskap og innovasjon i kulturlivet
  • Redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren
  • Sikre et desentralisert kulturliv og styrke fagmiljøene også utenfor Oslo
  • Opprettholde en sterk norsk filmproduksjon og styrke regionale filmfond og sentre
  • Styrke og utvide insentivordningen for utenlandsk filmproduksjon i Norge
  • Styrke det frie feltet, korps- og korbevegelsen


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: