Medier, internett og offentlighet

Frie og uavhengige medier utgjør demokratiets infrastruktur.

Høyres mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. 

Høyre vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter. 

Statlige tilskudd til medieproduksjon er i dag fragmenterte og lite treffsikre. Noe støtte gis indirekte gjennom momsfritak, noe via direkte produksjonstilskudd og noe som lisensavgift.

Den digitale revolusjonen har hatt – og har – store konsekvenser for hele mediefeltet. Høyre ønsker en mediepolitikk som opprettholder den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en digital hverdag. Høyre vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas.

Høyre ønsker en endring av den statlige mediestøtten etter en ny og prinsipiell tilnærming. Moderne mediestøtte skal være nøytral, ubyråkratisk og med en armlengdes avstand til politiske prosesser.

NRK er en viktig fellesinstitusjon i Norge, og skal sikres stabil og god finansiering. 

 

Høyres løsninger:

 • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud med høy kvalitet.
 • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
 • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden. 
 • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
 • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
 • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikre redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrke den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte samles i én ordning.
 • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
 • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår.
 • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
 • Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.
 • Tillate politisk reklame på alle plattformer.
 • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet, slik at internett gir like muligheter