Medier

Hensynet til redaksjonell frihet er grunnleggende i Høyres mediepolitikk.


Digitaliseringen av mediene medfører grunnleggende endringer i mediebildet, både når det gjelder publikums deltakelse, mediene som produkter og redaksjonell arbeidsform. Høyre i regjering innførte 1. mars 2016 momsfritak på elektroniske nyhetstjenester slik at vi nå har en plattformuavhengig momsfritak på medieområdet. Dette tiltaket er av de viktigste virkemidlene for å gjøre overgangen til digitale medier enklere.

Hovedutfordringen i mediepolitikken er å legge til rette for god nyhetsproduksjon, bærekraftige redaksjoner og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Mediepolitikken må derfor stimulere til nyskaping og innovasjon, samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas.

Høyre vil legge om og redusere pressestøtten. Samtidig må det mediepolitiske virkemiddelapparatet tilpasses grunnleggende endringer i mediebildet, både når det gjelder publikums deltakelse, mediene som produkter og redaksjonell arbeidsform.

Høyre vil bevare NRKs uavhengige rolle, men stille klarere krav til driften i NRK. Høyre mener det er behov for en tydelig grensesetting for NRKs virksomhet, slik at statskringkasteren ikke tilbyr tjenester utenfor sitt kjerneområde som hindrer verdiskaping og sysselsetting i privat sektor.

Høyre vil oppheve forbudet mot politisk reklame av hensyn til ytringsfriheten. Forbudet mot reklame for livssyn og politiske budskap i TV begrenser ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet i vårt demokrati og må bare settes til side når svært tungtveiende hensyn tilsier det.

Ytringsfrihetskommisjonen foreslo allerede i 1999 å tillate politisk TV-reklame. En videreføring av totalforbudet i kringkastingsloven § 3-1 er ikke i tråd med dommen fra EMD. I dagens mediehverdag viskes grensen mellom de tradisjonelle medieplattformene ut og de ulike teknologiformene smelter sammen.  Politisk reklame er tillatt i trykte media, på nettet og i radio, og Høyre ser ikke grunnlag for at fjernsyn skal forskjellsbehandles. Det er samtidig viktig at også dette området reguleres, blant annet slik at ikke en enkelt aktør eller et parti kan kjøpe opp ett eller flere medier og på denne måten være til hinder for ytringsfriheten.

Høyres løsninger:

  • Modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet til en digital hverdag gjennom størst mulig likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Over tid skal pressestøtten legges om og nivået reduseres
  • Tilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold
  • Likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felles, lav momssats
  • Se på alternative fremtidige finansieringsmodeller for å ruste NRK for en ny mediehverdag.
  • Øke andelen eksterne produksjoner i NRK. NRK må ikke bruke sin robuste økonomi på en måte som svekker frie institusjoners inntektsgrunnlag
  • Sikre opphavsrettigheter til åndsverk
  • Arbeide for nettnøytralitet og åpne løsninger for å sikre konkurranse
  • Legge til rette for oppdatert infrastruktur for mediene i en digital hverdag
  • Tillate politisk reklame i TV 
  • Mest mulig åpne løsninger mellom innholdsleverandør og forbruker innenfor nettbaserte/digitale løsningerKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: