Medier

Frie og uavhengige medier utgjør demokratiets infrastruktur.

Digitaliseringen av mediene medfører grunnleggende endringer i mediebildet, både når det gjelder publikums deltakelse, mediene som produkter og redaksjonell arbeidsform. Derfor innførte Høyre en felles plattformuavhengig momssats på medieområdet.

Hovedutfordringen i mediepolitikken er å legge til rette for god nyhetsproduksjon, bærekraftige redaksjoner og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn.

Mediepolitikken må stimulere til nyskaping og innovasjon slik at bransjen holder tritt med den teknologiske utviklingen. Statlige tilskudd til medieproduksjon er i dag fragmenterte og lite treffsikre. Noe støtte gis indirekte gjennom momsfritak, noe via direkte produksjonstilskudd og noe som lisensavgift.

Den digitale revolusjonen har hatt – og har – store konsekvenser for hele mediefeltet. Høyre ønsker en mediepolitikk som opprettholder den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny virkelighet. Det åpne nettet må vernes om, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas.

Høyre ønsker en endring av den statlige mediestøtten etter en ny og prinsipiell tilnærming. Moderne mediestøtte skal være nøytral, ubyråkratisk og med en armlengdes avstand til politiske prosesser. Høyre mener det er viktig å sikre allmennkringkasting i Norge for å legge til rette for kulturformidling og språkrøkt, fremme integrering og sørge for ytringsfrihet og en åpen og opplyst samtale. Frie medier er en del av demokratiets infrastruktur.

 

Høyres løsninger:

  • Sikre NRK som et reklamefritt allmennkringkastingstilbud med høy kvalitet.
  • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
  • Innføre momsfritak på e-bøker.
  • Tilpasse momsfritaket for medieformidling slik at det ikke forhindrer alle kombinasjonsløsninger mellom gratis og betalt innhold.
  • Gjennomgå den statlige støtten til mediene med sikte på å vri støtten til produksjon av kvalitetsjournalistikk på alle plattformer.
  • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår.
  • Tillate politisk reklame på alle plattformer.
  • Sikre nettnøytralitet og åpen digital infrastruktur.