Museer og kulturarv

Høyre vil vektlegge mangfoldet av kulturarv i Norge.

Kulturarven representerer både vår felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier, og bidrar til identitet og fellesskapsfølelse. Museer og kulturinstitusjoner bør vekke engasjement blant folk og i større grad ha mulighet til egenfinansering.

Kulturarven ivaretas best gjennom bruk og forvaltning. Kunnskap skjøttes også best gjennom bruk, spesielt håndbåren kunnskap om folkekulturen og håndverkstradisjonene.

Høyre vil styrke arbeidet med håndverkets status og bevaring av håndverkstradisjoner. Det er en viktig oppgave å verne om vår kulturarv.

  • Legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv.
  • Gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen og gjennomgå statlige virkemidler og finansieringen av museene etter konsolideringsprosessen for å sikre forutsigbare rammer.
  • Starte arbeidet med ny museumslov.
  • Gjør vår nasjonale kulturarv mer tilgjengelig ved å styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse.
  • Legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren og formidlingsvirksomhet i museene.
  • Videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet.
  • Gjennomføre en utredning som vurderer næringspolitiske sider ved den immaterielle kulturarven.