Dyrevelferd

Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd.


Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd. Allerede i 1935 fikk Norge en egen dyrevernlov. Dagens lov er fra 2009. Det er viktig at dette regelverket etterleves. Høyre mener at dyr har en egenverdi, og at håndteringen av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart. Mattilsynet skal forebygge, avdekke og følge opp dyretragedier. 

Høyre mener at personer som har dyr i sin varetekt, skal ha kunnskap om dyrets atferdsbehov og dets krav til ernæring, sosialt og fysisk miljø. Dyr skal holdes i miljø som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl. 

H-Frp regjeringen har satt i gang tiltak mot dyrevelferdskriminalitet. Et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag politidistrikt har opprettet en egen dyrekrimgruppe med både påtalejurist og dedikert etterforsker. 

Pilotprosjektet i Sør-Trøndelag, som ble igangsatt i 2015, har gitt positive resultater. Det er i 2016 utvidet med et tilsvarende forsøksprosjekt i Rogaland.

God dyrevelferd er viktig for å skape tillit til norsk landbruk. I desember 2014 leverte Pelsdyrutvalget sin rapport, NOU2014:15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?, til Landbruks- og matdepartementet. Et flertall i utvalget går inn for bærekraftig utvikling av næringen, og mener at velferden for pelsdyr vil være ivaretatt dersom regelverket etterleves og de foreslåtte tiltakene knyttet til dyrevelferd blir fulgt opp innen rimelig tid. Et mindretall går inn for styrt avvikling av næringen. Regjeringen har foretatt en ordinær høringsrunde av rapporten, og nå bearbeides og vurderes høringsinnspillene i departementet. Høyre er opptatt av at utvalgets rapport blir gjort gjenstand for en skikkelig prosess, før vi vurderer eventuelle endringer i denne næringens rammebetingelser.


Høyres løsning:

• Prioritere tilsyn med dyrevelferd. Regjeringen ønsker at tilsynet i større grad enn tidligere skal prioritere uanmeldte tilsyn.Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: