Industri og mineralnæring

Vi vil bidra til at næringslivet får flere ben å stå på i en tid med usikkerhet rundt oljenæringen.

Norge etter oljen

Den siste tiden har fallet i oljeprisene skapt utfordringer i norsk økonomi. Selv om petroleumssektoren kommer til å være viktig i mange år fremover, må vi allerede nå starte omstillingen til et mindre oljeavhengig Norge. For å få til dette skal vi styrke norsk konkurransekraft og legge til rette for utvikling av nye næringer.

Mineralutvinning

Mineralutvinning er en næring med stort potensial for flere arbeidsplasser og mer verdiskaping. Det vil være viktig for norsk økonomi fremover at vi utnytter denne muligheten. Vi mener vi må satse på mineralnæringen, men det må skje innenfor klare rammer knyttet til miljø og bærekraftig drift.

Høyres løsninger:

  • Skatte- og avgiftslettelser til industrien.
  • Stortingsmelding om norsk industri.
  • Særskilt satsing på mineralutvinning.
  • Krav til miljøsikkerhet og bærekraft.
  • Tillatelse til sjødeponi med strenge krav og sikker miljøovervåkning.