Industri, mineraler og bergverk

Høyre vil legge til rette for bærekraftig fornyelse av norsk industri og forsvarlig utvinning av mineraler og drift av bergverksindustri.

Norge har en stolt og lang industrihistorie. Den tradisjonelle industrien gjennomgår grunnleggende endringer som følge av rask og omfattende bruk av teknologi, slik som roboter, automatisering, 3D-printing og sensorteknologi. Endringstakten øker kraftig og stiller krav til lønnsomhet, kompetanse og evne til omstilling.

Norge har mange fortrinn som gir muligheter for vekst. Vi har en kultur og tradisjon for omstilling og innovasjon, en godt utdannet befolkning som er tilpasningsdyktig, en lav terskel for å ta i bruk teknologi, inkluderende strukturer og god tilgang på naturressurser og ren energi.

For å lykkes må vi ha internasjonalt konkurransedyktige betingelser, satse på kunnskap, forskning og innovasjon, støtte bedriftene i den voldsomme endringstakten som kreves, samarbeide og dele kompetanse, fremme internasjonalisering og eksport og ha tilgjengelig kapital til investeringene.

Mineralnæringen er en viktig bidragsyter til dagens og fremtidens produkter, og Høyre vil legge til rette for økt mineralproduksjon i Norge innenfor strenge miljøkrav.Også havbunnens mulige mineralrikdom kan gi betydelig verdiskaping. Forskning og utviklingsarbeid kan utløse mer av det enorme potensialet på havets bunn.

 

Høyres løsninger:

 • Sikre industrien tilgang til relevant kompetanse og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen for å bidra til at industrien utvikler ny miljøteknologi og kostnadseffektive løsninger.
 • Videreføre CO2-kompensasjonsordningen for industrien.
 • Sikre konkurransekraften til norsk industri gjennom stabile rammevilkår, tilgang til eksportmarkeder og forutsigbar tilgang på kraft.
 • Videreføre NOx-fondet og innføre et CO2-fond for næringslivet som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i tungtransporten og skipsfarten.
 • Utnytte næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor i industrielle prosesser og etablere en verdikjede for håndtering av CO2 i industrien.
 • Støtte etablering av testsentre som norske bedrifter kan benytte seg av gjennom å styrke infrastruktur og utstyr til forskningen.
 • Støtte etablering av et toppindustrisenter som skal bidra til at metoder, kompetanse og kunnskap kan utveksles bedre mellom små og store bedrifter, slik at Norge fortsetter å levere industriprestasjoner i verdensklasse.
 • Øke kravene til miljøsikkerhet og bærekraft. Målet er størst mulig verdiskaping innen bærekraftige rammer.
 • Bidra til at bedrifter utvikler og tar i bruk miljø- og klimavennlig teknologi gjennom å støtte flere storskala pilot-/demoanlegg.
 • Øke kartleggingen av norske mineralressurser både til lands og på havbunnen, og legge til rette for økt utvinning gjennom å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser.
 • Bidra til økt samhandling mellom kunnskapsmiljøer som kan sikre bærekraftige løsninger for avgangsmasser fra mineralindustri på land og sjø.
 • Tillate sjødeponi med strenge krav til en sikker miljøovervåking.
 • Etablere en vekststrategi for at norsk næringsliv kan bli mer eksportrettet.