Konkurranse

Konkurranse skjerper sansene og gjør at vi anstrenger oss litt ekstra.

Konkurranse fører til at varer og tjenester produseres på en best mulig måte. Det bidrar både til å øke kvaliteten, og til å redusere kostnad og pris. Konkurranse og åpne markeder er med andre ord et virkemiddel som hjelper oss med å utnytte ressursene på en best mulig måte.

Effektene av konkurranse er også viktige for vår fremtidige velferd – de gir oss nemlig mer velferd for hver krone vi bruker. Derfor mener vi at konkurranse er like viktig i offentlige velferdstjenester som i næringslivet.

 

Åpen økonomi

Ved å åpne for konkurranse mellom de som leverer offentlige velferdstjenester, kan vi få bedre kvalitet. Samtidig gir det også staten, fylkeskommunene og kommunene muligheten til å sette tydelige krav til hvordan tjenestene skal utføres. Konkurranse i offentlige innkjøp bidrar også til forsvarlig forvaltning av skattebetalernes penger og til å forhindre korrupsjon.

Norge har en åpen økonomi. Derfor er det viktig at norske bedrifter klarer å hevde seg internasjonalt. Vi er et land med høye kostnader, og i det siste har vi også hatt svakere vekst i produktiviteten. Det gjør det vanskeligere for norske bedrifter å konkurrere. Vi mener derfor at det er viktig å prioritere norsk konkurransekraft.

Ny OECD-forskning viser at en effektiv konkurransepolitikk fører til omfordeling i samfunnet, fra de velstående til de som har mindre. Og en tidligere EU-studie viser at samfunnets lavinntektsgrupper er de som vinner mest på konkurransepolitiske inngrep. Desto mer vekt man legger på forbrukerne i konkurransepolitikken, desto tydeligere blir disse resultatene. En mer aktiv konkurransepolitikk vil derfor ikke bare lede til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser, det vil også føre til mindre ulikhet i samfunnet.

 

I stand til å hevde seg

Det er derfor Høyre mener at bruk av konkurransemekanismer også er den mest fornuftige måten å organisere produksjonen av offentlig finansierte velferdsoppgaver på. Konkurranse bidrar til å skape kvalitetsmessig gode tjenester. Det gir også mulighet for en offentlig bestiller til å sette klare krav til det leverte produktet.

I en åpen økonomi som den norske er det viktig at konkurranseutsatte næringer er i stand til hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Siden 2005 har veksten i produktiviteten i fastlandsøkonomien vært svakere enn veksten i reallønningene. For Høyre er det en prioritert politisk målsetning å løfte konkurransekraften for næringslivet i Fastlands-Norge.

Konkurranse når det offentlige gjør innkjøp bidrar også til å forhindre korrupsjon og til at skatteinntektene våre forvaltes på en forsvarlig måte.

 

Høyres løsning:

  • Legge til rette for virksom konkurranse i så mange næringer som mulig
  • Styrke Konkurransetilsynets evne til å overvåke konkurransen, og å gripe inn mot konkurranseskadelig atferd
  • Fokusere på å styrke norsk næringslivs konkurransekraft og stimulere til sunn konkurranse er viktig for å skape fremtidens arbeidsplasser i Norge
  • Sikre likebehandling av private og offentlige aktører når det offentlige konkurrerer i et åpent marked.
  • At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.