Landbruk

Høyre ser på bøndene som selvstendig næringsdrivende. Vi vil gi hver enkelt bonde bedre muligheter til å skape egen inntekt og utnytte eiendommens potensial.

Landbruket er viktig for matproduksjon, bosetting, beredskap og bevaring av kulturlandskapet. Høyre vil ha økt matproduksjon og flere lønnsomme gårder i hele landet. Slik skaper vi et levedyktig landbruk for fremtiden.

Norge har en av verdens beste og reneste matproduksjoner, med lite bruk av sprøytemidler og antibiotika. Det gir norsk landbruk unike konkurransefortrinn som det er viktig å ta vare på og videreutvikle.

Et aktivt landbruk og skogbruk, med beitebruk, avvirkning og tilrettelegging for turisme kan opprettholde åpne landskap og tradisjonsrike kulturlandskap. En stor andel av norsk artsmangfold avhenger av beitebruk, og er unikt for Norge.

 

Høyres løsninger:

 • Fortsette å vri tilskuddsordningene slik at de stimulerer til økt matproduksjon og effektiv gårdsdrift.
 • Beholde ordningen med jordbruksavtale.
 • Likestille støtten til økologisk landbruk med støtten til annet landbruk.
 • Tilpasse og øke landbruksproduksjonen i henhold til markedets behov gjennom å justere tilskudds- og kvoteordninger i landbruket.
 • Forsterke innsatsen for å redusere klimagassutslippene i landbruket.
 • Styrke bonden som selvstendig næringsdrivende gjennom å gi den enkelte bonde større råderett over sin egen eiendom og bedre muligheter til å utvikle og realisere egne strategier ved å modernisere konsesjonsloven og oppheve boplikten.
 • Fjerne odelsbestemmelsen fra Grunnloven og modernisere odelsloven.
 • Myke opp reglene for å kunne bruke aksjeselskap som selskapsform for deler av virksomheten i landbrukssektoren, for å redusere risikoen og for å bedre mulighetene til kapitaltilgang.
 • Legge bedre til rette for en velfungerende konkurranse i omsetningen av norske jordbruksprodukter.
 • Gjøre bonden mer selvstendig og mindre avhengig av statlige overføringer. 
 • Redusere kostnadsnivået i landbruket  og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter.
 • Styrke forskningen på landbruk for å redusere klimagassutslippene i landbruket. 
 • Sikre reindriften som en viktig næringsvei.
 • Fjerne målet om at 15 % av norsk matproduksjon skal være økologisk.
 • Opprettholde dagens avløyserordning.


  Resultater fra jordbruksoppgjøret i 2019
 • Regjeringen doblet støtten til arktisk jordbruk fra 2 til 4 millioner. 
 • Senket skatten for bøndene, ved å øke jordbruksfradraget til 90 000 kr.
 • Avtalen legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 6,25 prosent.
 • Satsene i tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid økes med 6 prosent, det gir bedre velferd for bøndene.
 • Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket styrkes med 10 mill. kroner til 87 mill. kroner og grøntsektoren prioriteres.
 • Forsterket FoU-innsats. 10 mill. kroner av forskningsmidlene over jordbruksavtalen øremerkes forskning innenfor grøntsektoren.
 • 9 mill. kroner av IBU-ordningen øremerkes til produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær.