Landbruk

Høyres bidrar til et mer lønnsomt og fremtidsrettet jordbruk og skogbruk i hele landet, gjennom å redusere avhengigheten av offentlig støtte.


Landbruket utgjør et viktig fundament for bosetting og kulturlandskap i Norge, og legger samtidig grunnlaget for annen næringsvirksomhet landet over. Derfor må næringen og statlige myndigheter legge til rette for en fortsatt modernisering av driften, slik at landbruket blir best mulig rustet for fremtiden. Høyre mener at staten fortsatt skal gi økonomiske tilskudd til landbruket, men slike tilskudd må være mer målrettede og mindre byråkratiske enn i dag. Det ligger store potensielle verdier i landbruket, og Høyre vil frigjøre disse for å styrke bøndenes muligheter til å utvikle gården videre.

Bonden er selvstendig næringsdrivende, og Høyre mener det er feil at det skal være så vanskelig å leve av å være bonde. Det må bli lettere for gårdsbruk å skaffe seg den nødvendige inntekten. Derfor vil Høyre ha rammebetingelser som premierer effektiv gårdsdrift og økt matproduksjon. Sentrale virkemidler er å endre utjevnings- og kvoteordninger som motvirker dette, og å skape et klarere skille mellom arealstøtte og produksjonsstøtte.

Idealet om den frie og selvstendige bonden står sterkt i Høyres ideologi. Høyre vil arbeide for å styrke respekten for eiendomsretten og for å gi bøndene og skogbrukerne større frihet til å forvalte egen eiendom. Utmarksressursene utgjør et betydelig potensial for verdiskaping, og Høyre vil trygge grunneiernes rettigheter til jakt og fiske, mineralforekomster og skogressurser.

Høyre vil gjennomgå rammebetingelsene for norske næringsmiddelprodusenter for å sikre økt mangfold, bedre kvalitet og mer konkurranse til beste for næringen og forbrukerne. Høyre er positiv til at bonden selv er medeier i produksjons- og foredlingsbedriftene, og ser på dette som et bidrag til å styrke selveierdemokratiet. Andre aktører må imidlertid sikres like konkurransevilkår og rom for å skape næringsaktivitet.


Høyres løsning:

  • Gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter
  • Skape et klarere skille mellom arealstøtte og produksjonsstøtte og forenkle innholdet i støttetypene
  • Gjennomgå konsesjoner og kvoteordninger innen jordbruket, med mål om å tilpasse og øke produksjonen i henhold til markedets behov
  • Heve grensene for volum og antall deltakere i samdrift og garantere stabilitet i rammevilkårene for samdrifter
  • Gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve boplikt, delingsforbud og priskontroll
  • Arbeide for god rekruttering til landbruksnæring gjennom enklere regler for fradeling, fjerning av boplikt på landbrukseiendommer og odelslov, men opprettholde drivepliktenKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: