Landbruk

Høyre vil gi hver enkelt bonde bedre muligheter til å skape egen inntekt og utnytte eiendommens potensial.

Jordbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretagelse av kulturlandskapet. Høyre ønsker å skape et levedyktig jordbruk gjennom å legge til rette for økt matproduksjon og lønnsom drift i hele landet. Jordbrukspolitikkens viktigste oppgave er å øke matproduksjonen, som igjen gir bonden som selvstendig næringsdrivende muligheter til å skape sin egen inntekt.

Det skal lønne seg å investere i effektiv gårdsdrift. Jordbrukets rammebetingelser må i større grad bidra til at investeringer til økt produksjon og lokal råvareforedling også kan gi grunnlag for turisme og et større varesortiment.

Både kulturlandskap og kulturminner har allerede gitt grobunn for det moderne reiselivet, som i større grad enn før er basert på natur- og kulturopplevelser. Norge har en av verdens beste og reneste matproduksjoner, med lite bruk av sprøytemidler og antibiotika. Det gir oss unike konkurransefortrinn som det er viktig å ta vare på og videreutvikle som grunnlag for en konkurransekraftig norsk jordbrukssektor.

Med gode politiske rammebetingelser og en skrittvis omstilling kan lønnsomheten i norsk matproduksjon styrkes. Høyres politikk er å ruste norsk jordbruk best mulig for økt konkurranse med internasjonale aktører. Høyre vil sikre norsk matproduksjon også ved nye internasjonale handelsvilkår.

Et aktivt landbruk og skogbruk, med beitebruk, avvirkning og tilrettelegging for turisme kan opprettholde åpne landskap og tradisjonsrike kulturlandskap. En stor andel av norsk artsmangfold avhenger av beitebruk, og er unikt for Norge.

 

Høyres løsning:

 • Fortsette å vri tilskuddsordningene slik at de stimulerer til økt matproduksjon og effektiv gårdsdrift.
 • Beholde ordningen med jordbruksavtale.
 • Likestille støtten til økologisk landbruk med støtten til annet landbruk.
 • Kombinere endrede tilskudds- og kvoteordninger med tilpassede investeringsvirkemidler, med mål om å tilpasse og øke produksjonen i henhold til markedets behov.
 • Forsterke innsatsen for å redusere klimagassutslippene i landbruket.
 • Styrke bonden som selvstendig næringsdrivende gjennom å gi den enkelte bonde større råderett over sin egen eiendom og bedre muligheter til å utvikle og realisere egne strategier ved å modernisere konsesjonsloven og oppheve boplikten.
 • Fjerne odelsbestemmelsen fra Grunnloven og modernisere odelsloven.
 • Myke opp reglene for å kunne bruke aksjeselskap som selskapsform for deler av virksomheten i landbrukssektoren, for å redusere risikoen og for å bedre mulighetene til kapitaltilgang.
 • Legge bedre til rette for en velfungerende konkurranse i omsetningen av norske jordbruksprodukter.
 • Gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter.
 • Øke innsatsen innen FoU for at landbruket skal kunne være et viktig element i det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene i landbruket og øke en bærekraftig produksjon av jordbruksprodukter.
 • Sikre reindriften som en viktig næringsvei.
 • Fjerne målet om at 15 % av norsk matproduksjon skal være økologisk.
 • Opprettholde dagens avløyserordning.