Reiseliv

Turisme og ferie- og fritidsboliger utgjør et betydelig næringsgrunnlag i store deler av Norge, særlig i distrikts-Norge, og gir både arbeidsplasser og lokal utvikling.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og gir både arbeidsplasser og lokal utvikling. Regjeringen er i gang med å utarbeide en stortingsmelding om reiselivsnæringen i Norge. Meldingen, som vil bli lagt frem i 2016, vil berede grunnen for utvikling av en sterk og konkurransekraftig norsk reiselivsnæring, som skal være i stand til å ta en større del av det voksende internasjonalt konkurranseutsatte reiselivsmarkedet. Viktige utfordringer for fremtidens reiseliv er blant annet tilgjengelighet, pris og innhold, samt hva statens rolle skal være og hva næringen selv har ansvar for.

Samtidig pågår arbeidet med å restrukturere reisemålsselskapene i Norge for fullt. Høyre mener det er viktig at dette arbeidet drives frem av næringen selv, rett og slett fordi det er næringens egen produksjon og salg av reiselivsprodukter disse selskapene er til for.

Fastlands-Norge har store verneområder der reiseliv og besøksnæring med tilleggsnæringer kan gi trygge lokale arbeidsplasser. En reell bruk-vern-basert forvaltning er en forutsetning for å ta ut verdiskapingspotensialet. Høyre er opptatt av at også miljøregelverket gir reiselivet muligheter til å utvikle nye og kommersielt interessante produkter.

Høyres løsninger:

 • Trappe ned formuesskatten og på sikt fjerne den.
 • Øke satsingen på samferdsel betydelig. Norge trenger raskere og bedre utbygging.
 • Gi kommunene større muligheter til å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet også innenfor vernede områder.
 • Legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet.
 • La kommunene bestemme skjenketidene.
 • Gi kommunene større frihet til å regulere vannscooter- og snøscooterkjøring.
 • Gi kommunene forvaltningsansvaret for lokale verneområder.
 • Tillate søndagsåpne butikker.
 • Gi restaurant- og skjenkenæringen forutsigbare rammebetingelser. Høyre vil endre loven slik at det ikke blir nødvendig å søke på ny om bevilling hvert fjerde år.
 • Intensivere arbeidet med nisje- og spesialprodukter i landbruket.
 • Sikre et desentralisert kulturliv og styrke fagmiljøene også utenfor Oslo.
 • Kutte bedriftenes kostnader knyttet til regel- og skjemaveldet med 25 prosent. Flere selskaper må slippe revisjonsplikten og vi må forenkle aksjeloven for små selskaper.