Skog- og trenæringen

Høyre vil legge til rette for en levende og lønnsom skog- og trenæring.

Økt verdiskaping

Det er et stort potensial for økt verdiskaping i skognæringen. I Norge har vi alltid vært flinke til å bruke skogen. Byggematerialer, bioenergi og foredlet råstoff er bare noe av det vi får fra skogen. Dette er næringer vi har klart å videreutvikle gjennom innovasjon og nytenkning. Gode skogsveier og tømmerkaier er en forutsetning for å kunne drive lønnsomt.

Fornybar ressurs

Skog er en fornybar ressurs som også tar opp og lagrer CO2. Norsk natur og skog binder allerede om lag 50 prosent av våre CO2-utslipp. Dette gjør skogen  viktig i kampen mot klimaendringer. Samtidig spiller skognæringen en viktig rolle i de fremtidige bioøkonomi-næringene. Bærekraftig bruk av skogen er derfor viktig for både verdiskaping og klima.

Last ned eller les strategien for skognæringen her.

Høyres løsninger:

  • Sørge for at det er lett for bedrifter å utvikle nye produkter, prosesser og teknologier for produksjon av biobaserte produkter.
  • Bygge flere skogsbilveier, og ruste opp eksisterende veier.
  • Sørge for at det kan bygges flere tømmerkaier og terminaler slik at skognæringen kan vokse og bli mer lønnsom.
  • Legge til rette for mer skogplanting og -skjøtsel.
  • Videreføre satsingen på frivillig skogvern i Norge.