Skognæringen

Skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i Norge, og Høyre vil legge til rette for at næringen kan øke sin konkurransekraft og utvikle nye markedsområder.


Bedre utnyttelse av skogressursene

Skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i Norge. Høyre vil legge til rette for at næringen kan øke sin konkurransekraft og utvikle nye markedsområder. Økt verdiskaping fra skogen forutsetter at en større del av det produktive skogarealet som kan drives lønnsomt, tas aktivt i bruk med hensyn på bl.a. økt avvirkning, høsting av biobrensel og oppbygging av ny skog. Skogressursene spiller videre en betydelig rolle i landets fremtidige bioøkonomi.

I Norge er vi tradisjonelt gode på innovasjon og nytenking rundt bruksområder for skogbasert råstoff, fra byggematerialer, via bioenergi til foredlet råstoff som lignin og cellulose. Potensialet for økt verdiskaping er stort. Derfor er regjeringen i gang med å skrive en stortingsmelding om skogbruk, meldingen ventes å bli lagt frem ila. første halvdel av 2016. Her vil også regjeringens oppfølging av skognæringens egen strategi – Skog 22 (link til denne) – bli drøftet.

Last ned eller les strategien her


Flere og bedre skogsveier

Gode skogsveier er en forutsetning for lønnsom drift. Derfor har regjeringen nesten doblet satsingen på skogsveier sammenlignet med det siste budsjettet til den rødgrønne regjeringen.

Flere og oppgraderte skogsveier reduserer avvirkningskostnader og legger til rette for økt aktivitet. Dette bidrar til å gjøre næringen mer robust, blant annet med hensyn til å trygge norske arbeidsplasser.

Skog og miljø
Skog er en fornybar ressurs som også tar opp og lagrer CO2. Dette gjør skog til et viktig element i klimaløsningen. Samtidig spiller skognæringen en viktig rolle i de fremtidige bioøkonomi-næringene. En bærekraftig høsting av skogen er derfor viktig for både verdiskapingen og klimaarbeidet.

Høyres løsninger:

  • Forbedre treforedlingsindustriens konkurransekraft, blant annet ved å forenkle transportreglene samt styrke mulighetene for produkt- og teknologiutvikling
  • Legge til rette for å øke avvirkningen av skog
  • Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i skogbruket til ordinær kapitalbeskatning
  • Styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene
  • Legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger
  • Tilpasse transportbestemmelsene for tømmer, så langt det er mulig, i møte med konkurransen fra våre handelspartnere
  • Søke å etablere nye kapitalkilder for utvikling og lønnsom produksjon av nye trebaserte produkter, eksempelvis ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformålKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: