Skog- og trenæringen

Høyre vil legge til rette for at skog- og trenæringen kan øke sin konkurransekraft og utvikle nye markedsområder.

Skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i Norge. Økt verdiskaping fra skogen forutsetter at en større del av det produktive skogarealet som kan drives lønnsomt, tas aktivt i bruk med hensyn på bl.a. økt avvirkning, høsting av biobrensel og oppbygging av ny skog. Skogressursene spiller videre en betydelig rolle i landets fremtidige bioøkonomi.

I Norge er vi tradisjonelt gode på innovasjon og nytenking rundt bruksområder for skogbasert råstoff, fra byggematerialer, via bioenergi til foredlet råstoff som lignin og cellulose. Potensialet for økt verdiskaping er stort. Gode skogsveier og tømmerkaier er en forutsetning for lønnsom drift, fordi det reduserer avvirkningskostnader og legger til rette for økt aktivitet. Dette bidrar til å gjøre næringen mer robust, blant annet med hensyn til å trygge norske arbeidsplasser.

Skog er en fornybar ressurs som også tar opp og lagrer CO2. Norsk natur og skog binder allerede om lag 50 prosent av våre CO2-utslipp. Dette gjør skog til et viktig element i klimaløsningen. Samtidig spiller skognæringen en viktig rolle i de fremtidige bioøkonomi-næringene. En bærekraftig høsting av skogen er derfor viktig for både verdiskapingen og klimaarbeidet.

 

 

Last ned eller les strategien for skognæringen her.

Høyres løsninger:

  • Sørge for forutsigbare og gode rammebetingelser for bærekraftig skogbruk og forvaltning for å øke avvirkningen og videreforedlingen av skog, slik at en større andel av tilveksten tas ut i verdiskapende virksomhet og gir grunnlag for arbeidsplasser.
  • Legge til rette for utvikling av nye produkter, prosesser og teknologier for produksjon av biobaserte produkter.
  • Legge til rette for at det kan bygges flere skogsbilveier og at offentlige veier oppklassifiseres til dagens behov
  • Stimulere til videre utbygging av kostnadseffektive tømmerkaier og terminaler som grunnlag for lønnsom bruk av skogressursene langs kysten
  • Legge til rette for mer skogplanting og -skjøtsel.
  • Videreføre satsingen på frivillig skogvern i Norge.