Kyst og havn

Fiskebåt
Høyre vil styrke infrastrukturen langs kysten og flytte godstransport fra vei til sjø.

Trygghet langs kysten

Norge har lange og stolte kysttradisjoner. De vil vi ta vare på, og bygge videre på i fremtiden også. Mange av kystinstallasjonene våre som fyr, moloer, farledsmerking og lignende har vært i dårlig stand, men de blir nå vedlikeholdt. Innen 2023 skal alt vedlikeholdsetterslepet på dette være hentet inn igjen. Det gjør det tryggere å ferdes langs kysten.

 

Godsoverføring fra vei til sjø

Vi vil gi gods- og persontrafikken til sjøs bedre rammebetingelser og økt konkurransekraft. Det skal skje ved at vi blant annet ser hele kysten i sammenheng, moderniserer havner og driften av dem samt øker samarbeidet havnene i mellom. I tillegg har vi etablert en egen tilskuddsordning som skal bidra til at godsoverføringen går raskere.

 

Mer samarbeid langs kysten

Regjeringen har lagt fra en egen havnestrategi. Det er første gang det er lagt frem en slik strategi, som styrker arbeidet med å få mer gods over på sjø. Et av de viktige poengene er å få mer samarbeid mellom havnene. Det tillater hver enkelt havn å spesialisere seg mer, og gjør det enklere for godstransport å benytte havnene.

 

Styrket sikkerhet på sjøen

Det skal være trygt å gå med båt langs kysten. Derfor har vi innført en ny loslov, og har lagt frem en egen stortingsmelding om sjøsikkerhet og akutt beredskap.

Vi vil styrke arbeidet med sjøsikkerhetet ytterligere ved å etablere en egen miljø- og oljevernbase i Lofoten eller Vesterålen.

 

Grønn skipsfart på blå bølger

Skipsfart er i utgangspunktet en miljøvennlig transportform. Vi vil ta grep for å styrke miljøprofilen i næringen ytterligere. Vi vil ha differensierte avgifter som favoriserer miljøvennlige skip. I tillegg er det viktig å bygge ut landstrøm i havner, slik at store skip kan stenge ned motoren mens de ligger til kai.

Høyres løsninger:

  • Satse sterkt på vedlikehold og utvikling av farledene.
  • Legge til rette for økt bruk av landstrøm i havnene.
  • Bedre knutepunktslogisitkken. Brukrerne må trekkes strekere inn i havneutviklingen.
  • Legge til rette for at mer gods velger sjøveien, gjennom effektivisering av de offentlige tjenestene, mer effektive havner og reduserte avgifter og gebyrer.
  • Modernisere Kystverket.
  • Modernisere havneloven slik at kommunene får større råderett over havnens ressurser og bedre muligheter til å styre by- og tettstedsutviklingen i havneområder.