Kyst og havn

Fiskebåt
Høyre flytter mer godstrafikk til sjøen, og bidrar til at gods- og persontrafikken langs kysten blir mer miljøvennlig.

Mer samarbeid langs kysten

Vi vil gi gods- og persontrafikken til sjøs bedre rammebetingelser og økt konkurransekraft. Det skal skje ved at vi blant annet ser hele kysten i sammenheng, moderniserer havner og driften av dem samt øker samarbeidet havnene i mellom.

Mer koordinert transportplanlegging

Høyre har lagt kyst- og havnepolitikken sammen med de andre transportformene i Samferdselsdepartementet. Det gir muligheter for mer helhetlig planlegging enn før, da havner kunne få økt aktivitet uten at veisystemet rundt ble oppgradert eller at jernbanen fikk tilstrekkelig tilgang.

Vi vil ha en «pakketenkning» som koordinerer tiltak for best mulig samlet effekt - altså en helhetlig tenkning som inkluderer kyst, havn, vei og jernbane.

En egen nasjonal havnestrategi

Regjeringen har lagt fra en egen havnestrategi. Det er første gang det er lagt frem en slik strategi, som styrker arbeidet med å få mer gods over på sjø. Et av de viktige poengene er å få mer samarbeid mellom havnene. Det tillater hver enkelt havn å spesialisere seg mer, og gjør det enklere for godstransport å benytte havnene.

I tillegg tar strategien til orde for å modernisere havneloven. Vi vil modernisere havneloven, slik at den blir i tråd med tiden vi lever i. Et tiltak er å vurdere om havner skal kunne organiseres som aksjeselskaper, og vurdere hvordan havnekapitalen kan forvaltes på en mer effektiv måte.

Styrket sikkerhet på sjøen

Det skal være trygt å gå med båt langs kysten. Derfor har vi innført en ny loslov, og vil utrede om sjøsikkerheten kan styrkes ved at fagmiljøene i de fem sjøtrafikksentralene samlokaliseres.

Vi vil styrke arbeidet med sjøsikkerhetet ytterligere ved å etablere en egen miljø- og oljevernbase i Lofoten eller Vesterålen.

Miljø i fokus

Skipsfart er i utgangspunktet en miljøvennlig transportform. Vi vil ta grep for å styrke miljøprofilen i næringen ytterligere. Vi vil ha differensierte avgifter som favoriserer miljøvennlige skip. I tillegg er det viktig å bygge ut landstrøm i havner, slik at store skip kan stenge ned motoren mens de ligger til kai.

Høyres løsninger:

  • Stimulere til mer samarbeid mellom havner.
  • Modernisere havneloven.
  • Oppmuntre og legge til rette for bruk av landstrøm for skip i norske havner, spesielt for store passasjerferger i fast rute.
  • Legge til rette for bruk av klimavennlige hurtigbåter der dette kan avlaste veinettet, spesielt i pressområder.
  • Styrke arbeidet sjøsikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs.