Kyst og havn

Fiskebåt
Norge har lange og stolte kysttradisjoner. Høyre vil styrke infrastrukturen langs kysten og legge til rette for at mer gods kan velge sjøveien.

Høyre vil at mer gods skal transporteres på sjø. Det vil bidra til reduserte klimagassutslipp, økt trafikksikkerhet og mindre slitasje på veinettet.

 

En god maritim infrastruktur er viktig for en trygg og effektiv sjøtransport, bosetting langs kysten og for en god båtopplevelse for mange familier. For å sikre en trygg og god opplevelse langs hele kysten har regjeringen innført en rekke tiltak.

 

Høyre vil sikre at alt vedlikeholdsetterslepet av kystinstallasjonene våre som fyr, moloer og farledsmerking er hentet inn igjen innen 2023. Vi har etablert en egen tilskuddsordning som skal bidra til at godsoverføring fra vei til sjø går raskere. Sammen med andre tiltak vil det bidra til økt konkurransekraft for sjøtransporten.

 

Mer samarbeid langs kysten

Regjeringen har lagt fram en egen havnestrategi. Det er første gang det er lagt frem en slik strategi, som styrker arbeidet med å få mer gods over på sjø. Et av de viktige poengene er å få mer samarbeid mellom havnene, og en økt satsing på miljøvennlige og effektive havner. Samtidig er det viktig å se havneinfrastrukturen i sammenheng med vei og bane slik at det kan utvikles gode knutepunkt for godstransporten.

 

Styrket sikkerhet på sjøen

Det skal være trygt med båt langs kysten. Derfor har vi innført en ny loslov, og har lagt frem en egen stortingsmelding om sjøsikkerhet og akutt beredskap.

Vi vil styrke arbeidet med sjøsikkerhet ytterligere ved å etablere en egen miljø- og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

 

Grønn skipsfart på blå bølger

Skipsfart er i utgangspunktet en miljøvennlig transportform. Vi vil ta grep for å styrke miljøprofilen i næringen ytterligere. Vi vil ha differensierte avgifter som favoriserer miljøvennlige skip. I tillegg er det etablert en egen tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner, samtidig som vi fortsetter arbeidet med å  bygge ut landstrøm i viktige gods- og passasjerhavner.

Høyres løsninger:

  • Fortsette satsingen på vedlikehold og utvikling av farledene.
  • Legge til rette for økt bruk av landstrøm og andre miljøtiltak i havnene.
  • Bedre knutepunktlogistikken. Brukerne må trekkes sterkere inn i havneutviklingen.
  • Sørge for at havn, vei og jernbane blir sett i sammenheng ved rullering av Nasjonal transportplan, og dermed legge til rette for effektive logistikknutepunkt.
  • Legge til rette for at mer gods velger sjøveien, gjennom effektivisering av de offentlige tjenestene, mer effektive havner og reduserte avgifter og gebyrer.