Luftfart

Høyre jobber for å sikre flypassasjerer et godt tilbud, med effektive, attraktive flyplasser og et minimum av forsinkelser.

Bedre flytilbud for reisende

Oppgraderte flyplasser og rullebaner samt en sunn konkurranse innen tårntjenester og flynavigasjon vil sikre passasjerene mer stabile, forutsigbare og kostnadseffektive tjenester.
Vi mener flytilbudet må utvikles med utgangspunkt i de reisende. Derfor vil vi legge til rette for flyplassutvikling og enklere reiser gjennom for eksempel forenklet transfer.

Nødvendige rammevilkår

De fleste flyplassene drives av Avinor, et selskap heleid av staten. Fordi flere flyr, står Avinor foran enorme investeringer i årene som kommer, blant annet med nye terminaler på Gardermoen, Oslo, og Flesland, Bergen. Mange andre steder i landet skal det også bygges nytt og bygges på.

Vi vil at gi Avinor størst mulig forutsigbarhet for å kunne gjennomføre disse utbyggingene. Derfor har vi satt et tak på hvor mye penger staten skal ta i utbytte fra Avinor hvert år. Dermed kan Avinor bruke mer av overskuddet fra driften av flyplassene til å utvikle flyplassene videre, til glede for alle reisende.

Vi er opptatt av at flyplasser som står utenfor Avinor skal kunne drives effektivt, og at konkurranse skal skje på like vilkår.

Fordelene med økt konkurranse

Høyre ønsker en mest mulig effektiv og sikker luftfart. Det er bred enighet om at kostnadene for tårntjenestene er for høye.

Vi mener mer konkurranse vil gi bedre forutsigbarhet, mer stabile og kostnadseffektive tjenester ved at flere aktører får konkurrere om å gi et kvalitativt best mulig tilbud.

Det må utredes nærmere hvilke tårntjenester som skal konkurranseutsettes. For oss er det avgjørende at økt konkurranse ikke går på bekostning av sikkerheten.

Forenklet transfer

Det skal være enkelt å reise til og fra utlandet. At man i dag må sjekke inn bagasjen på nytt når man kommer fra utlandet og skal videre innenlands er unødvendig, og tidkrevende.
Regjeringen har sørget for at det høsten 2015 kommer på plass en ordning med forenklet transfer på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det betyr at passasjerer som ankommer fra utlandet slipper å sjekke bagasjen inn på nytt når de skal fly videre innenlands.

Høyres løsninger:

  • Sikre Avinor gode rammevilkår for å utvikle flyplassene sine til det beste for passasjerene.
  • Sikre øvrige lufthavner gode rammevilkår for å drive i konkurranse med hverandre.
  • Innføre forenklet transfer slik at passasjerer slipper å sjekke inne bagasjen på nytt når de kommer fra utlandet og skal videre innenlands.