Trafikksikkerhet

Høyre vil sørge for økt trafikksikkerhet, og legger nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn for arbeidet.

Mange tiltak for sikkerhet i trafikken

Veien mot å realisere målet om null hardt trafikkskadde og -drepte går via en lang rekke tiltak. Disse begrenser seg ikke til tiltak innen for vei, men omfatter tiltak innenfor helse, opplæring og ikke minst politi og kontroll. 

Tiltakene må rettes både mot infrastruktur, kjøretøy og trafikanter. Med Høyre i regjering har den første stortingsmeldingen om trafikksikkerhet på over 30 år blitt fremmet for Stortinget for å skape mer samhandling mellom de ulike fagfeltene.

 

 

Bedre veier med effektive sikkerhetstiltak

Vi prioriterer økt vedlikehold av veiene. Det er et godt trafikksikkerhetstiltak, fordi bedre veier reduserer risikoen for ulykker.

Utbygging av midtrekkverk er et viktig og prioritert tiltak, men mange steder er veien så smal at rekkverk krever utvidelse av veien. På slike strekninger er forsterket midtoppmerking (rumlefelt) et godt alternativ som brukes stadig mer når det legges ny asfalt. De siste årene er det lagt svært mye mer forsterket midtoppmerking enn det som var planlagt opprinnelig. Undersøkelser viser at møteulykkene reduseres med 60 %. 

Innen 2019 vil vi ha frest slikt rumlefelt på alle riksveier som er brede nok til det, og som har en fartsgrense over 70 km/t. Innen 2023 skal vi sikre alle riksveier med fartsgrense over 70 km/t mot utforkjøring, så lenge det er mulig uten store tiltak.

 

Flere kontroller

Det er for mange farlige tunge kjøretøy på veiene. Vi øker kontrollene for å få bort de mest useriøse aktørene. Vinteren 2013/2014 var antallet kjøretøy som ble kontrollert fem ganger høyere enn vinteren før, og det nivået har vi holdt siden. 

Vi har også gitt politiet og Statens vegvesen flere virkemidler for å stanse farlige kjøretøy, og det er gjennomført mange felles aksjoner med arbeidstilsyn, politi og vegvesen.

Høyres løsninger:

  • Legge til grunn en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.
  • I neste stortingsperiode redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken med 20 %.
  • Sørge for bedre samhandling mellom ulike aktører i trafikksikkerhetsarbeidet.
  • Prioritere vedlikehold, midtrekkverk og forsterket midtoppmerking for å gjøre veiene trygger, samtidig som vi bygger helt ny vei mange steder.
  • Etablere forsterket midtoppmerking på alle riksveier med fartsgrense over 70 km/t og som er brede nok til det innen 2019.
  • Sikre alle riksveier med fartsgrense over 70 km/t hvor det ikke kreves svært store tiltak innen 2023.
  • Kontrollere tunge kjøretøy oftere slik at de farlige kjøretøyene fjernes fra veiene.
  • Videreføre og styrke belønningsordningen for utbygging av gang- og sykkelveier. Alle kommuner kan søke om støtte.
  • Fortsette opptrappingen av rassikringsmidler.