Trafikksikkerhet

Høyre vil sørge for økt trafikksikkerhet, og legger nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn for arbeidet.

Mange tiltak for sikkerhet i trafikken

Veien mot å realisere målet om null hardt trafikkskadde og -drepte er altomfattende. Det handler om trygge veier og om god trafikkopplæring, helse og politi og kontroll. Tiltakene må rettes både mot infrastruktur, kjøretøy og trafikanter. Med Høyre i regjering har den første stortingsmeldingen om trafikksikkerhet på over 30 år blitt fremmet for Stortinget for å skape mer samhandling mellom de ulike fagfeltene.

 

Bedre veier med effektive sikkerhetstiltak

Bedre veier reduserer risikoen for ulykker, derfor prioriterer vi økt vedlikehold av veiene. Kvaliteten på riksveiene er økt med nesten 10 % i vår regjeringsperiode. Utbygging av midtrekkverk er et viktig og prioritert tiltak for å øke trafikksikkerheten, men mange steder er veien så smal at rekkverk krever utvidelse av veien. På slike strekninger er forsterket midtoppmerking (rumlefelt) et godt alternativ som brukes stadig mer når det legges ny asfalt. De siste årene er det lagt svært mye mer forsterket midtoppmerking enn det som var planlagt opprinnelig. Undersøkelser viser at møteulykkene reduseres med 60 %. 

 

Flere kontroller

Det er for mange farlige tunge kjøretøy på veiene. Vi øker kontrollene for å få bort de mest useriøse aktørene. Vinteren 2013/2014 var antallet kjøretøy som ble kontrollert fem ganger høyere enn vinteren før, og det nivået har vi holdt siden. Vi har også gitt politiet og Statens vegvesen flere virkemidler for å stanse farlige kjøretøy, og det er gjennomført mange felles aksjoner med arbeidstilsyn, politi og vegvesen.

Høyres løsninger:

  • Legger til grunn en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.
  • Sørger for bedre samhandling mellom ulike aktører i trafikksikkerhetsarbeidet.
  • Prioriterer vedlikehold, midtrekkverk og forsterket midtoppmerking (rumlefelt) for å gjøre veiene tryggere, samtidig som vi bygger helt ny vei mange steder.
  • Bygger flere møtefrie riksveier
  • Kontrollere tunge kjøretøy oftere slik at de farlige kjøretøyene fjernes fra veiene.
  • Har belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveier. Alle kommuner kan søke om støtte.
  • Fortsetter opptrappingen av rassikringsmidler.
Resultater 

Regjeringens satsinger på trafikksikkerhet hjelper. I 2013 da vi tok over regjeringsmakten ble 187 personer drept i veiulykker i Norge. I 2018 var dette redusert til 108.