Trafikksikkerhet

Høyre vil sørge for økt trafikksikkerhet, og legger nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn for arbeidet.

Mange tiltak for sikkerhet i trafikken

Veien mot å realisere målet om null hardt trafikkskadde og -drepte går via en lang rekke tiltak. Disse begrenser seg ikke til tiltak innen for vei, men omfatter tiltak innenfor helse, opplæring og ikke minst politi og kontroll. Tiltakene må rettes både mot infrastruktur, kjøretøy og trafikanter.

Vi mener Stortinget bør forplikte seg til trafikksikkerhetsarbeidet gjennom en egen trafikksikkerhetsplan. Planen bør se de ulike tiltakene i sammenheng og vise hvordan forskjellige fagfelt kan jobbe sammen for å få ned ulykkestallene.

Bedre veier med effektive sikkerhetstiltak

Vi prioriterer økt vedlikehold av veiene. Det er et godt trafikksikkerhetstiltak, fordi bedre veier reduserer risikoen for ulykker.

Utbygging av midtrekkverk er et viktig og prioritert tiltak, men mange steder er veien så smal at rekkverk krever utvidelse av veien. På slike strekninger er forsterket midtoppmerking (rumlefelt) et godt alternativ som brukes stadig mer når det legges ny asfalt. De siste årene er det lagt 2 til 3 ganger mer forsterket midtoppmerking enn det som var planlagt opprinnelig.

Det er for mange farlige tunge kjøretøy på veiene. Vi øker kontrollene for å få bort de mest useriøse aktørene. Vinteren 2013/2014 var antallet kjøretøy som ble kontrollert fem ganger høyere enn vinteren før.

Høyres løsninger:

  • Legge til grunn en nullvisjon om drepte og hardt skadde i trafikken.
  • Legge frem en trafikksikkerhetsplan som forener ulike fagfelt for å nå nullvisjonen.
  • Prioritere vedlikehold, midtrekkverk og forsterket midtoppmerking for å gjøre veiene trygger, samtidig som vi bygger helt ny vei mange steder.
  • Kontrollere tunge kjøretøy oftere slik at de farlige kjøretøyene fjernes fra veiene.
  • Videreføre og styrke belønningsordningen for utbygging av gang- og sykkelveier. Alle kommuner kan søke om støtte.
  • Fortsette opptrappingen av rassikringsmidler og vurdere å utrede rassikringsordningene til også å gjelde utglidninger under veien.