Høyere utdanning

Torbjoern Roe Isaksen på uio
Torbjørn Røe Isaksen på UIO
Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted.

Satsing på utdanning

Et godt utdanningssystem er en forutsetning for arbeids- og  næringslivet. Vi vil øke investeringene i universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning.

Statsbudsjettet for 2017 inneholdt en betydelig satsing på kvalitet i høyere utdanning og forskning.  I perioden 2015-2017 har regjeringen fulgt opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 2,2 mrd i økte bevilgninger (dette inkluderer Skattefunn). Vi vil styrke kvaliteten i høyere utdanning for å bygge kunnskapssamfunnet og sikre verdiskapingen.

Internasjonale nettverk

Norsk næringsliv og akademia deltar i internasjonale nettverk i stadig større grad. Vi vil legge til rette for at flere kan studere i utlandet, samtidig som vi utvikler gode fagmiljøer som kan konkurrere i verdenstoppen. Slik sørger vi for at Norge kan hevde seg internasjonalt og at ungdom får trygge og interessante arbeidsplasser.

Satsing på studentene
Studiestøtten må gi studentene en reell mulighet til å kunne konsentrere seg om studiene. I statsbudsjettet for 2017 gjennomførte vi første trinn i innføringen av 11 måneders studiestøtte.

Det er et stort behov for flere studentboliger. I 2017 bevilges det tilskudd til bygging av  2500 studentboliger.

Rustet for fremtiden

Mye fungerer bra i norsk universitets- og høgskolesektor. Men som helhet er ikke sektoren organisert for å møte fremtidens krav til kvalitet i utdanning og forskning. Vi har for mange små, sårbare fagmiljøer og for mange spredte, små utdanningstilbud med sviktende rekruttering.

I juni 2015 vedtok Stortinget en strukturreform i universitets – og høyskolesektoren. Reformen legger grunnlaget for sterke universiteter og høgskoler i alle regioner og mer effektiv ressursbruk.

En av de viktigste grunnene til reformen er at studentene fortjener utdanning av høy kvalitet ved alle landets studiesteder. Samtidig trenger vi fagmiljøer og forskning som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt.

Kvalitet i høyere utdanning

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Målet er å løfte undervisningens status og legge til rette for at universitetene og høyskolene tilby studentene en utdanning som er relevant for et arbeidsliv i endring.

Høyres løsninger:

 • Videreutvikle ordninger som støtter opp under fremragende miljøer innen utdannelse (SFU), forskning (SFF), innovasjon (SFI) og fornybar energi og miljøteknologi (FME).
 • Videreføre arbeidet med å etablere sterkere universiteter og høyskoler, blant annet gjennom bedre arbeidsdeling mellom lærestedene, slik at utdannelsestilbudene forankres i sterke og forskningsaktive fagmiljøer.
 • Fordele mer av statstilskuddet til høyere utdannelse gjennom konkurransearenaer basert på oppnådde resultater.
 • Gjennomføre tiltakene i kvalitetsmeldingen for høyere utdannelse, blant annet for å styrke undervisningskvaliteten.
 • Videreutvikle ordningen med utviklingsavtaler mellom staten og utdannelsesinstitusjonene og knytte økonomiske virkemidler til avtalene.
 • Gi forskningsinstitusjonene ressurser til å opprette flere vitenskapelige stillinger.
 • Ha flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag.
 • Legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan ta i bruk supplerende inntaksformer som motivasjonsbrev, opptaksprøver og intervju.
 • Sikre felles nasjonale standarder for helseprofesjoner i utdannelsen.
 • Innfase 11 måneders studiestøtte frem mot 2020.
 • Forbedre støtteordningene til studenter med barn.
 • Innføre moderate skolepenger for studenter fra land utenfor EØS-området.
 • Heve inntektstaket for omgjøring av studielån til stipend.
 • Utrede endringer i studiefinansieringen slik at den i større grad belønner studenter for å fullføre på normert tid.
 • Stimulere den høyere utdannelsessektor til å innføre digital vurdering og eksamen i de fagene hvor det er naturlig
 • Forbedre støtten til norske studenter i utlandet for å motivere flere studenter til å ta studier utenlands, blant annet ved å øke støtten til studenter som tar utdannelse ved velrenommerte universiteter i utlandet.