Høyere utdanning

Torbjoern Roe Isaksen på uio
Torbjørn Røe Isaksen på UIO
Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted.

Satsing på utdanning

Et godt utdanningssystem er en forutsetning for arbeids- og  næringslivet. Vi vil øke investeringene i universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning.

Statsbudsjettet for 2016 inneholdt en betydelig satsing på kvalitet i høyere utdanning og forskning. Regjeringen foreslo å følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med om lag 760 millioner kroner. Vi vil styrke kvaliteten i høyere utdanning for å bygge kunnskapssamfunnet og sikre verdiskapingen.

Internasjonale nettverk

Norsk næringsliv og akademia deltar i internasjonale nettverk i stadig større grad. Vi vil legge til rette for at flere kan studere i utlandet, samtidig som vi utvikler gode fagmiljøer som kan konkurrere i verdenstoppen. Slik sørger vi for at Norge kan hevde seg internasjonalt og at ungdom får trygge og interessante arbeidsplasser.

Satsing på studentene

Studiestøtten må gi studentene en reell mulighet til å kunne konsentrere seg om studiene. I statsbudsjettet for 2016 øker studiestøtten ut over prisveksten for tredje år på rad.  I tillegg til dette har samarbeidspartiene i budsjettforliket forpliktet seg til en opptrapping mot 11 måneders studiestøtte. Opptrappingen vil skje over en fireårsperiode og starter fra studieåret 2016-2017.

Det er et stort behov for flere studentboliger. I 2016 viderefører vi tilskudd til bygging av studentboliger på et historisk høyt nivå. 2 200 nye studentboliger vil kunne påbegynnes i 2016.

Rustet for fremtiden

Mye fungerer bra i norsk universitets- og høgskolesektor. Men som helhet er ikke sektoren organisert for å møte fremtidens krav til kvalitet i utdanning og forskning. Vi har for mange små, sårbare fagmiljøer og for mange spredte, små utdanningstilbud med sviktende rekruttering.

I juni 2015 vedtok Stortinget en strukturreform i universitets – og høyskolesektoren. Reformen legger grunnlaget for sterke universiteter og høgskoler i alle regioner og mer effektiv ressursbruk.

En av de viktigste grunnene til reformen er at studentene fortjener utdanning av høy kvalitet ved alle landets studiesteder. Samtidig trenger vi fagmiljøer og forskning som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt.

Høyres løsninger:

  • Øke grunnfinansieringen til utdanningsinstitusjonene og skape større likeverd i finansieringen av statlige og private utdanningsinstitusjoner
  • Øke andelen av resultatbasert finansiering av universitets- og høyskolesektoren. Kriteriene for resultater skal utredes.
  • Utvikle studietilbud av høy kvalitet ved å utnytte vitenskapelige spisskompetansemiljøer etter modell av sentre for fremragende forskning
  • Øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og teknologifag
  • Heve inntektstaket for studenter og regulere studiestøtten i tråd med pris- og kostnadsveksten
  • Innføre studiestøtte til førsteåret av bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-året av studier i USA
  • Bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller. Oppmuntre til bygging av flere private studentboliger.
  • Styrke de tekniske fagskolene og gjeninnføre statlig finansiering av disse
  • Styrke NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) mulighet til å kvalitetskontrollere og forbedre utdanninger og institusjoner. NOKUTs rapporter skal være lett tilgjengelige for offentligheten.