Lese og skrivevansker

Vi vil hjelpe elever med lese-, regne- og skrivevansker til å fullføre skolegangen og lykkes på skolen.

Tidlig oppfølging, støtte til datautstyr, tett samarbeid med PP-tjenesten og dyktige lærere er viktige virkemidler.

 

Tidlig hjelp

Mange elever fullfører ikke videregående opplæring. En årsak er lese– og skrivevansker. Det er viktig at elever som sliter med lese- og skrivevansker eller dyskalkuli fanges opp så tidlig som mulig og får den oppfølgingen de trenger. Lærere må få nødvendig kompetanse til dette gjennom et tettere samarbeid mellom PP-tjenesten og skolen.

 

Sikkerhetsnett for voksne

Mange som faller utenfor arbeidslivet sliter med dårlige lese– og skriveferdigheter. Derfor vil vi styrke sikkerhetsnettet for denne gruppen. Vårt mål er at færre skal falle utenfor arbeidslivet, og at flere skal kunne bidra i samfunns- og arbeidsliv med utgangspunkt i egne evner og ønsker.

Høyres løsninger:

  • Innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.
  • Ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer.
  • Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet.
  • Sikre at ressursene til spesialundervisning kommer de elevene som trenger det, til gode.