Rådgivingstjenesten

Vi vil styrke skolenes rådgivningstjeneste, slik at elever kan treffe gode beslutninger om utdanning og yrkesvalg.

Motivasjon for videre utdanning

God rådgivning har stor betydning for mange elevers motivasjon, trivsel og ønske om å fullføre et utdanningsløp. Undersøkelser viser imidlertid at fire av ti rådgivere på ungdomstrinnet ikke har anbefalt kompetanse for oppgaven. Mange skoler klarer heller ikke å gi tilstrekkelig sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesveiledende rådgivning.

Vi vil styrke rådgivningstjenesten ved å legge til rette for samarbeid på tvers av skoler, kommuner og ulike forvaltningsnivåer.

Etter skoletid

Rådgivningstjenesten må gjøres kjent og tilgjengelig for alle. Vi vil ta i bruk ny teknologi for å gjøre tjenesten mer tilgjengelig utover ordinær skoletid. Rådgivningen må også inkludere dialog med foresatte, som er viktige mentorer for sine barn.

Høyres løsninger:

  • Heve kompetansen blant dagens rådgivere, gjennom etter- og videreutdannelse, for å sette rådgivningstjenesten bedre i stand til å hjelpe ungdom til å ta gode utdannelses- og yrkesvalg.
  • Ha bedre samarbeid mellom rådgivningstjenesten i skolen, NAV og karriereveiledningssentrene for å sette dem i stand til å nå ut til flere elever.