Ledelse i skolen

Høyre vil ha gode skoleledere som får gode utviklingsmuligheter i skolen, og aktive og engasjerte skoleeiere. Nasjonale myndigheter må ha klare forventninger til resultater, samtidig som det lokale handlingsrommet må være stort.

God ledelse er avgjørende for elevenes læring. Læreren er lederen i klasserommet og ansvarlig for elevenes læring, og rektor er ansvarlig for skolens resultater og for at skolen oppfyller sitt samfunnsoppdrag.

Det er for store forskjeller i kvalitet og resultater mellom skoler og mellom kommuner. Alle skoleeiere må ha gode systemer for kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll. Hensikten med all kartlegging i skolen må være å øke skolens bidrag til den enkelte elevs læringsutbytte. God ledelse på den enkelte skole er en forutsetning for økt læringsutbytte for elevene og for bedre resultater. Høyre mener at det tilsynet som føres med skoler i dag, i for liten grad vektlegger elevenes læringsutbytte og skolens kvalitet.

Regjeringen la våren 2017 frem en stortingsmelding om tidlig innsats. Et av tiltakene regjeringen foreslår er en nedre grense for skolekvalitet. Kommuner som havner under den nasjonale grensen for skolekvalitet, vil få tilbud om støtte og veiledning. Grensen vil være basert på både læringsutbytte og læringsmiljø. Hvilke kommuner som havner under grensen vil blant annet bli beregnet ut fra resultater på nasjonale prøver i lesing og regning, grunnskolepoeng, læringsmiljø – og andelen elever som oppgir at de blir mobbet eller holdt utenfor. I dag bruker staten store summer på kvalitetsutvikling i skolen.

Høyre vil:

  • Gi rektorer rett og plikt til etter- og videreutdanning.
  • Fortsette satsingen på rektorskolen, blant annet ved å gjøre rektorutdannelsen til et permanent utdannelsesprogram.
  • Innføre en nasjonal ordning for å veilede og følge opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Kommuner og fylkeskommuner med svake skoleresultater skal bli pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps.
  • At skoleeiere skal kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
  • At skoleeiere skal ha god informasjonsflyt om elevene ved alle overganger til ny skole i løpet av utdannelsesløpet.
  • Styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av den beste praksis.
  • Dreie midlene som staten bruker til skoleutvikling, med det som mål at skoleutvikling primært skal skje gjennom samarbeid mellom kommuner og de høyere utdannelsesinstitusjonene.