Videregående skole

Flere elever skal fullføre videregående opplæring.

Mer nærvær

Frafall i videregående skole er et stort problem. Ungdommer som ikke fullfører videregående utdanning kan bli stengt ute fra arbeidslivet. Vi vil innføre et nasjonalt mål om at 90 % av elevene skal fullføre og bestå en videregående opplæring. Vi må fange opp elever som står i fare for å falle ut av skolen. Vi må gi disse elevene et tilrettelagt tilbud, slik at de kan fullføre utdanningen de har begynt på. Målet vårt er at ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet.

Fraværsgrense

Å stille krav til elevene er å bry seg om elevene. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når valget er truffet er det ikke valgfritt om man møter opp til undervisningen. Fra skoleåret 2016/2017 innføres det en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring. Nå får skolene et viktig verktøy for å motvirke skulk.  Fraværsgrensen vil være en grense på 10 prosent udokumentert fravær. I tillegg åpnes det for at rektor kan utøve skjønn for udokumentert fravær inntil 5 prosent utover dette dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter. Innføringen av fraværsgrensen skal evalueres etter tre år og det vil innføres følgeforskning som skal gi oss økt kunnskap hvordan denne ordningen kan bidra til å skape en bedre skole. Les mer om fraværsgrensen her.

Høyres løsninger:

 • Gi alle elever mulighet til å ta fag på høyere nivå når de er kvalifisert for det. Elever med talenter må gis en utviklingsmulighet.
 • Sikre pedagogisk mangfold, blant annet gjennom aktivt skoleeierskap og gjennom å vise tillit til de pedagogiske kreftene i skolen. Arbeide for at én skoleeier har ansvar for hele skoleløpet der det er mulig
 • Sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing
 • Styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp
 • Gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC gjennom skolen som en del av tilretteleggingen
 • Bruke tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget gjennom hele skoleløpet og avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskolen og den videregående skolen
 • Gjeninnføre maksgrense for ureglementert fravær i videregående skole
 • Gi elevene i den videregående skolen rett til fritt skolevalg, også på tvers av fylkesgrensene
 • Legge til rette for internasjonalt kvalitetssikrede utdanningstilbud som IB i grunnskole og videregående skole
 • Innføre et nasjonalt mål om at 90 % av elevene skal fullføre og bestå en videregående opplæring
 • La elevene i ungdomsskolen og i den videregående skolen evaluere undervisningen
 • Gjennomføre forsøk med anonym retting av elevarbeid
 • Stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen, for eksempel realfagsgymnas i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner
 • Styrke Ungt entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid mellom skole og arbeidsliv
 • Det bør vurderes insentiver for flere internshipsordninger, spesielt rettet mot de som faller fra den videregående opplæringen
 • Det bør utvikles jobbportal for ungdom og unge voksne på nett. Nettsiden skal inneholde informasjon som gjør det enklere for unge mennesker å velge utdanning og karrierevei
 • Gi livslang rett til videregående opplæring ved å oppheve dagens aldersgrense
 • Tillate kontinuasjonseksamen i den videregående skolen om sommeren
 • Flytte skriftlig eksamen til før russetiden