Frihet, menneskerettigheter og demokrati

Norge er en sterk stemme for demokrati og menneskerettigheter, i en global verden.


Norge skal være en sterk og prinsipiell stemme for universelle menneskerettigheter i det internasjonale systemet, også i Europa. I dag er over halvparten av verdens land demokratier, og historien viser at menneskers søken etter økt frihet og medbestemmelse er universell. Høyre mener at et av de viktigste hindrene for langsiktig økonomisk vekst, fred og stabilitet i mange land er undertrykkelsen av personlig frihet.

Enkelte land insisterer på at menneskerettighetene ikke er universelle, og ønsker å promotere særskilte nasjonale standarder for demokrati og menneskerettigheter. Dette ser Høyre på som en klar feiloppfatning. De sentrale menneskerettighetsverdiene er nedfelt i et stort multilateralt avtaleverk der FNs menneskerettighetserklæring og det europeiske charter for menneskerettigheter er særlig sentrale.

Høyre anser ytringsfrihet, trosfrihet og rettsstatsprinsipper som helt grunnleggende menneskerettigheter for hvert enkelt menneske, uavhengig av geografi og religion. Høyre vil støtte frihetssøkende individer og organisasjoner i deres arbeid for ytringsfrihet, trosfrihet og demokrati.

Kampen for å styrke menneskerettighetene skal gå som en rød tråd gjennom alt Norge engasjerer seg i internasjonalt. Respekt for menneskerettighetene er også et helt avgjørende middel for å oppnå bærekraftig utvikling og global sikkerhet. Derfor mener Høyre at menneskerettighetene skal integreres i og legge premisser for utviklingspolitikken, for sikkerhetspolitikken, for klimapolitikken, for fred- og forsoningsarbeidet og for vår humanitære innsats.


Høyres løsninger:

 • Styrke og stille krav til arbeidet for ytringsfrihet, pressefrihet og uavhengige medier
 • Sørge for at menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet får prege norsk utviklingspolitikk, og at mottakerlandets vilje til å styre med grunnlag i disse prinsippene vil veie tungt ved vurderinger av innsats og økonomisk støtte fra Norge
 • Stille krav om fremgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings- og organisasjonsfrihet i alle land som mottar økonomisk støtte fra Norge
 • Bidra til å trappe opp kampen mot overgrep mot sivile, også når de begås av eget lands myndigheter, blant annet gjennom å gjøre den internasjonale straffedomstolen så effektiv som mulig
 • Øke investeringer i utviklingsland hvor det foregår en positiv demokratisk utvikling
 • Støtte EU som den viktigste pådriveren for styrking av demokrati og menneskerettigheter i Europa og globalt, samt videreføre støtten til Europarådet og OSSE
 • Øke norsk innsats for å styrke menneskerettighetene og motvirke tendenser til mer autoritært styre i Europa
 • Bidra til å beskytte og styrke den enkeltes rett til selv å velge tro eller ikke å ha en tro
 • Norge skal ha en ledende rolle i FN for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere
 • Bidra til å motkjempe alle former for diskriminering og beskytte barn og utsatte grupper mot overgrep
 • Styrke samarbeidslandenes egen kapasitet og evne til å bekjempe korrupsjonKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: