Godt budsjett fra samarbeidspartiene

Da er et godt budsjett lagt fram i formannskapet. Sammen med våre samarbeidspartier AP og SP gjør vi gode grep. Vi styrker skolesektor, helse- og omsorg og det kommer enda mer fleksible barnehager med flere opptak enn før. Og gjelden reduseres med gode 38 mill i den kommende perioden.

Kommentarer og presiseringer til budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet.

Gjesdal kommune fortsetter å vokse, men tall fra tredje kvartal i 2015 viser svakere vekst. De økonomiske utsiktene er annerledes, og preget av mer usikkerhet enn på lenge. Den lave oljeprisen har skapt en situasjon der mange virksomheter i vår region opplever stagnasjon og tilbakegang. Arbeidsledigheten stiger og er på et høyere nivå enn på lenge. Disse endringene må møtes med aktive grep i budsjettet.

Rådmannen viser i sitt budsjettframlegg til at omstilling, tidlig innsats og bærekraft er viktig. AP, H og SP har forsterket dette, og tatt grep på investeringssiden for å redusere gjeld, minske risiko ved investeringer og redusere kostnader knyttet til dette. Låneopptak og gjeld er redusert med 38 000’ i fireårsperioden. Vi opprettholder balansen i rådmannens forslag, men har foretatt noen justeringer både gjennom økte inntekter og reduserte kostnader. Dette har skapt rom for å foreta endringer og klare omprioriteringer. Netto driftsresultat for perioden sett under ett, er noe bedre enn rådmannens forslag.

Økt økonomisk handlingsrom

I vårt budsjett legges det opp til at kommunen må handle og tenke annerledes for å få mer ut av ressursene. Rådmannens budsjettframlegg viser klar vilje til å holde igjen på utgiftene, men vi mener det er ytterligere rom for dette. Vi har lagt opp til å dempe kostnadsveksten grunnet forventet lavere befolkningsvekst. Dette er tallfestet til 650´ for 2016 og 1 000´ for de siste tre årene i den økonomiske handlingsplanen. Vi tror og det er rom for ytterligere å skape inntekter ved å selge kommunale tjenester, skaffe prosjektinntekter og satse på omstilling. Dette er estimert til 800´ pr. år i perioden. Endringer på investeringsbudsjettet bidrar til også å skape økt handlingsrom i tillegg til at gjeldsgraden er redusert.

Endringer i investeringsbudsjettet

AP, H og SP går inn for at kommunen selger seg ned i Midtfjell utviklingsselskap i tråd med vedlagte boligpolitiske strategi. Nedsalget til 34% er budsjettert i 2016. Dette bringer noen inntekter, men først og fremst reduserer det kommunens andel av investeringene på Midtfjell og reduserer kommunens risiko.

Investeringene i Kodlidalen utsettes til siste år i handlingsplanen. Utviklingen på boligmarkedet gjør det sannsynlig at utbygger vil ønske å vente med å sette i gang på områdene innenfor den planlagte tunellen. Gjennom dette oppnår vi noen av de samme virkningene som for grepene på Midtfjell – altså lavere investeringsnivå i perioden og redusert risiko for kommunen. Det er etter vår oppfatning fornuftig å vise slik forsiktighet i dagens økonomiske situasjon.

Rådmannen har foreslått å utsette utvidelsen av Solås skole, og har lagt opp til en trinnvis etablering av moduler for å avhjelpe på romsituasjonen. Vi finner en midlertidig løsning til Husafjell barnehage er bygget om for å inngå i Solås skoles romprogram og framskynder utbygging av skolen for å komme i gang senest i 2019. Det settes av 30.000’ til dette. Utbyggsbehovene skal vurderes i samråd med skolens organer.

Lavkonjunkturen i Rogaland gjør det rimelig å ta inn noe på investeringsbudsjettet. Vi har lagt inn 1% innsparing for 2016 og 2,5% for de neste tre årene. For noen anbud er det sannsynlig eller mulig med større innsparinger enn den prosentsatsen vi har lagt oss på.

Driftsendringer

Som nevnt opprettholder vi balansen i rådmannens forslag, men har foretatt noen justeringer som har skapt rom for å foreta endringer og klare omprioriteringer.

Økt lærertetthet – styrking av tidlig innsats

Samarbeidspartiene AP, H og SP er enig med rådmannens forslag om å gjøre tidlig innsats i skolesektoren til et satsingsområde.  I en overgangsperiode må det likevel opprettholdes ekstra innsats også på ungdomstrinnet og mellomtrinnet.  Vi avsetter 900´ til dette for 2016 som trappes ned til 800´, 700´henholdsvis 500´ for å øke lærertettheten i forhold til rådmannens budsjettframlegg.

Omstilling omsorgstjenestene

AP, H og SP ønsker en omlegging av omsorgstjenesten velkommen med større vekt på hverdagsrehabilitering som gir resultat i årene framover. For 2016 legges det inn en ekstra bevilgning på kr 600’.  Gode og trygge hjelpetiltak hjemme hos de med behov er også avhengig av forutsigbare tjenester og personell. Like viktig er nok kapasitet til de med behov for syke- og pleieplasser i livets siste fase.

To barnehageopptak

Vi vil fase inn en ordning med to opptak i året i løpet av fireårsperioden. Det betyr barn som er født i perioden 1. september til 31. desember får tilbud om plass ved dette andre opptaket. Vi har beregnet at dette vil koste ca. 3 500´. Ordningen innfases over fire år slik at det i 2019 er midler til denne ordningen fullt ut.

Grus og asfalt

Vi har funnet rom for denne ordningen også i de kommende fire år. Slik det har vært tidligere ønsker vi 100´øremerket grusing, mens resten av det beløpet som er lagt inn også gir rom for å asfaltere kommunale grusveier og parkeringsplasser, som f.eks ved Dirdal kirke.

Elever med nedsatt funksjonsevne

Dette er tiltak som det ikke er funnet rom for i rådmannens forslag til budsjett. Samarbeidspartiene ønsker å legge dette inn med 300´ hvert år i hele fireårsperioden.

Vedlikehold Oltedal skole

Vi har funnet rom for å komme i gang med vedlikeholdet av Oltedal skole i slutten av perioden. Her er det satt av 2 000´ i 2019.

Idrettshall i tråd med kommunens avtale med Åfk

Vi har satt av midler til å planlegge den idrettshallen som skal bygges på sentralidrettsanlegget på Solås i tråd med den avtalen kommunen har inngått med Ålgård fotballklubb. Det er satt av 500´ til planlegging og prosjektering av dette i 2019.

Lærlinger i Gjesdal kommune

Samarbeidspartiene AP, H og SP ønsker at Gjesdal kommune skal være en aktiv bidragsyter for å skaffe lærlingeplasser i kommunen. Det er et mål at det i kommunal regi skal være 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere innen utgangen av den kommende fireårsperioden. Rådmannen bes utarbeide en plan for å realisere dette. Vi har tro på at dette kan gjennomføres på en måte

som ikke medfører økte utgifter. Lærlingene krever ressurser til oppfølging, veiledning og opplæring, men de utgjør og en ressurs på den måten at de bidrar til tjenesteproduksjonen.

Blinkfestivalen 2016

Samarbeidspartiene AP, H og SP ønsker at Gjesdal kommune deltar i et samarbeid med arrangørene av Blink-festivalen i Sandnes, der et langløp på rulleski gjennom Gjesdal og start fra Ålgård er skissert. Midler til dette tas fra næringsfondet.

Gjesdal konserthus som kulturarena i Gjesdal

AP, H og SP ønsker at Gjesdal kommune går i dialog med Kongeparken for å se på mulighetene for å bidra til å gjøre Gjesdal konserthus (Kongeparken amfi) til en kulturarena i kommunen. Her vil vi også at Kongeparken amfi vurderes som base for kulturskolen.

Livssynsnøytralt seremonirom

Flertallspartiene ønsker at det utredes muligheter for å finne et godt livssynsnøytralt seremonirom i kommunen.

Rehabilitering av Gjesdal kyrkje

Vi har ikke funnet rom for å fremskynde dette i vårt budsjettalternativ, men ber rådmannen se på muligheten for å komme raskere i gang med denne rehabiliteringen dersom regjeringens regler for rentekompensasjon muliggjør dette. Som en del av dette bør vi samtidig undersøke om det finnes andre statlige støtteordninger som muliggjør en raskere igangsetting av dette tiltaket.

Moms ved utbygging av kommunal infrastruktur

AP, H og SP er opptatt av at kommunen skal bidra til at folk kan få billigere boliger. Vi har laget en boligpolitisk strategi som gjør rede for hvordan vi ønsker dette. For at de områder der kommunen er grunneier skal komme ut med tomtepriser som bidrar til at vår boligpolitiske strategi kan realiseres er det nødvendig at kommunen ser på spørsmålet om moms knyttet til offentlig infrastruktur. Rådmannen bes om å se på de kommunale regler for momskompensasjon med det mål for øyet å komme frem til ordninger som sikrer konkurransedyktige tomtepriser.