Program 2015 - 2019

Her er vårt program for årene 2015 - 2019

Gjesdal mot 2020

Vi har en fantastisk flott kommune og Gjesdal Høyre ønsker å legge til rette for en god utvikling og å styrke innbyggernes identitet. Gjesdal Høyre er din trygghet for at vi alle skal være med å arbeide for å nå de mål som vi setter oss.

Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi dem som bor der, handlingsrom og muligheter.

Gjesdal kommune skal fremstå som en åpen og serviceinnstilt kommune. Mennesker skal møtes med respekt, toleranse og løsninger tilpasset den enkeltes behov. Kommunen har også et beredskapsansvar for innbyggerne i kommunen, og det er viktig at dette ivaretas på en måte som gir trygghet for våre innbyggere.

Med den utvikling som kommer, med flere og større oppgaver til kommunal sektor, vil større enheter og større kommuner være en nødvendighet. Gjesdal Høyre ser at vi i løpet av få år vil ha et annerledes kommunekart i Norge. Vi er klar til å ta den utfordringen.  Det er nødvendig for at vi i Gjesdal skal få et enda bedre tilbud enn det vi har i dag. 

I den kommende perioden vil Gjesdal Høyre være en aktiv medspiller med kommunene rundt oss for å finne de beste løsningene. Fram til nye grenser er gått opp, har Gjesdal kommune mer enn nok oppgaver å ta fatt på. 

Spørsmål om eiendomsskatt kommer alltid opp, og den er vi prinsipielt i mot. Men med den store gjeldsbyrde som Gjesdal kommune har og store ventende oppgaver i tur og orden, må vi være realister og ansvarlige. Det er derfor lite trolig at eiendomsskatten kan tas helt bort i den kommende periode. Dessverre! Men Gjesdal Høyre vil være med å gi deg som innbygger det tilbudet du fortjener, ved å ha fokus på

 • skole og barnehage
 • kultur og frivillighet
 • helse og omsorg
 • næringsutvikling
 • areal og miljø
 • samferdsel og infrastruktur
 • kommunen som arbeidsgiver

For Gjesdal Høyre er det viktig at saker diskuteres i åpenhet og med muligheter for gode innspill fra innbyggere. De siste periodene har etter Høyres mening hatt for få muligheter til politiske diskusjoner på lokale saker, da mye av beslutninger er delegert til rådmann. Dette vil vi reversere noe. Gjesdal Høyre vil vitalisere politikken ved å opprette et til to utvalg i stedet for det store driftsutvalget vi har hatt de siste periodene.

 Skole og barnehage

For Høyre er en god skolepolitikk en bærebjelke i velferdssamfunnet. Alle barn og unge skal få muligheten til å delta aktivt og til å utvikle sine evner. Barn begynner på skolen med stor iver og lærelyst. Høyre ønsker en skole som tar vare på lærelysten og som ser den enkeltes muligheter og behov. Det er viktig at de som har ansvar for Gjesdals barn og ungdom, blir verdsatt. Læreren har en nøkkelrolle for at barn skal trives på skolen og skape en god lærelyst.

Grunnlaget for et godt selvstendig liv blir lagt hjemme, i barnehagen og i skolen. Sosial kompetanse og lese- og skrivekunnskaper er viktige grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i barnehagen og skolen.

Høyre vil

 • at alle som ønsker det, skal få plass i barnehagen, og vil ha fleksibelt opptak gjennom året
 • at det skal sikres gode overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole
 • at alle skal få mulighet til å utvikle sine individuelle evner og talent
 • at det stilles krav til elevene utfra deres egne forutsetninger og mestringsnivå.
 • at barn med spesielle behov skal være kartlagt, utredet og hjelpen klar innen utgangen av 2. klasse.
 • gi muligheter for alternative opplæringsarenaer for ungdomsskoleelever med behov
 • at elever og foreldre på alle trinn skal få tydelige tilbakemeldinger på hvordan elevene utvikler seg i basisfagene
 • ha økt fokus på skoleledelse, klasseledelse, struktur/disiplin, orden og god folkeskikk.
 • gi kompetanseløft til ledere og medarbeidere i barnehagen og skolen.
 • opprette mobbeombud

Kultur og frivillighet

Kultur gir identitet og beriker våre liv og skaper nærhet mellom mennesker, enten det er i det organiserte eller det uorganiserte kulturlivet. Et aktivt og mangfoldig kultur- og friluftsliv er en god investering for å forebygge sykdom og andre uønskede virkninger av en passiv livsførsel.

Frivillig innsats i kultur, idrett og friluftsliv skaper viktige fritidstilbud og sosiale treffsteder for barn, unge og eldre. Gjesdal Høyre mener at den kommunale kulturpolitikken skal finne sin plass innenfor et positivt samvirke mellom uorganiserte-, kommersielle- og organiserte kulturtiltak.

De frivillige organisasjonene gjør en svært viktig jobb. Frivillig innsats har en verdi i seg selv. Det bidrar til et rikere lokalsamfunn og er et viktig supplement til det offentlige. Kjærlighet til og stolthet av lokalsamfunnet er en viktig drivkraft.

Høyre vil styrke innsatsviljen og lokalpatriotismen gjennom satsing på kulturelt mangfold og gode kommunale tjenester og ved å

 • gi gratis leie av kommunale anlegg til kommunens lag og organisasjoner og gjøre skolenes lokaler mer tilgjengelige for kultur- og idrettsaktiviteter på kveldene
 • starte arbeidet med å få en kunstgrasbane i Dirdal
 • videreutvikle det gode arbeidet ved frivilligsentralen
 • utarbeide en god og forpliktende plan for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, ikke minst for å sikre en god integrering av våre nye landsmenn
 • øke driftstilskuddet til lag og organisasjoner
 • gi et kommunalt supplement til den fylkeskommunale transportordning for de med spesielle behov (Tilrettelagt transport - TT-ordningen)
 • opprette ungdomsråd i kommunen for de mellom 16 – 23 år
 • etablere idrettshall på Ålgård i henhold til avtalen mellom Ålgård fotballklubb og Gjesdal kommune
 • arbeide for at private idrettsanlegg og haller får kommunal støtte tilsvarende  utgifter som kommunen har på  kommunale anlegg

     

Helse og omsorg

Et velfungerende lokalsamfunn bygger på at hver og en tar ansvar for sitt eget liv og for sin nærmeste familie. De som helt eller delvis ikke er i stand til dette, må få tilrettelagt hjelp fra det offentlige. En god kommune måles i stor grad på hvordan den behandler dem som trenger samfunnets hjelp.

Høyre vil

 • opprette besøksordninger til eldre som bor hjemme og som ønsker litt ekstra trygghet.
 • styrke lavterskeltiltakene med tidlig hjelp til pleietrengende
 • ha fokus på gode arbeidsforhold for ansatte i helse- og omsorgssektoren
 • tilrettelegge slik at ideelle organisasjoner og private aktører også kan bidra for å øke både tilbudet og kvaliteten i omsorgstjenesten.
 • styrke helsesøstertilbudet i ungdomsskolene
 • ha et godt barnevern med interkommunalt samarbeid
 • opprettholde oppvekstteam som har nærkontakt med ungdommer og foreldre etter behov
 • sikre gode lavterskeltilbud innen psykiatri.
 • styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utviklingen av livsstilsrelaterte helseproblemer.
 • samarbeide med våre nabokommuner for å sikre raskere og bedre rehabilitering
 • øke antallet omsorgsboliger og plasser tilrettelagt for korttidsopphold.
 • støtte prosjekter som hjelper tidligere rusmiddelbrukere tilbake i aktivitet og arbeid.
 • videreutvikle Miljøservice sitt gode arbeid med blant annet fokus på arbeidstrening  

Næring

Et skapende næringsliv er en viktig forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. Solide bedrifter skaper trygge, utfordrende og utviklende arbeidsplasser.

Gjesdal er i en unik posisjon med korte avstander og nærhet til store bysentre med sterk befolkningsvekst. For å utnytte disse fordelene vil Høyre føre en politikk som støtter opp om etablert næringsvirksomhet og legger til rette for nyskaping og gründervirksomhet.

Høyre vil jobbe for å tiltrekke seg små og mellomstore bedrifter ved å markedsføre Gjesdal som en god næringskommune.

Høyre vil

 • sikre en god og effektiv saksbehandling av søknader om etablering
 • stimulere til bedriftsvekst og etablering av arbeidsplasser
 • sikre gode og stabile rammevilkår for alle næringsdrivende i kommunen
 • arbeide for å beholde eksisterende og skaffe nye kompetansearbeidsplasser
 • holde kommunale avgifter og gebyrer så lave som mulig gjennom å tilrettelegge for effektiv drift av kommunens selvkosttjenester
 • øke antallet lærlingeplasser i kommunen
 • Sette krav om lærlinger i bedrifter som får kommunale oppdrag
 • utvide og videreutvikle kommunens næringsområder og legge til rette for etablering av nye områder

 

Areal og miljø

Gjesdal Høyre ønsker å utvikle hvert enkelt nærmiljø til lokale kraftsentre med sin egen identitet. Målet er at innbyggerne skal være stolte av å bo der de bor, og at dette skal være en viktig drivkraft for videre utvikling av eget nærområde.

Ålgård skal utvikles videre til å være et attraktivt handelssted, også for andre enn oss gjesdalbuer. Sentrumsutviklingen må derfor ferdigstilles på en måte som vi kan være stolte over i generasjoner framover.

For Gjesdal Høyre står ansvaret for å forvalte naturen og overlate den til neste generasjon i best mulig stand, helt sentralt. Derfor legger Høyre prinsippene “føre-var” og ”forurenseren betaler” til grunn for miljøpolitikken. Hensynet til miljø skal ivaretas på alle politiske områder.

Gjesdal er en stor bidragsyter til regionens friluftsliv, noe vi skal være stolte av og skal videreutvikle. 

Verden står ovenfor store miljøutfordringer, noe som krever både global, nasjonal og lokal handling. Derfor er det viktig å ha ambisiøse mål for kommunens miljøpolitikk, men samtidig må mål og tiltak være realistiske og gjennomførbare.

Kommunen bør bidra ved å ta i bruk fremtidsrettede løsninger innen miljøteknologi. Høyres visjon er at Gjesdal kommune skal bli en lavutslippskommune og gjøre energi og miljø til et varemerke.

Høyre vil arbeide for

 • spredt og differensiert boligbygging for å skape variasjon i nærmiljøet
 • tilrettelegging for idrett, lek og rekreasjon i nærmiljøet
 • å bevare ”hundremeterskoger” og grønne områder i lokalmiljøene
 • å sikre friluftsområder som bør gjøres varig tilgjengelige
 • å lyssette turveier i nærområdene
 • å gjøre vassdragene med sitt mangfoldige dyre- og planteliv mer tilgjengelig som trivelige rekreasjonsområder
 • at sentrumsplanen i Ålgård blir endelig realisert i den kommende perioden
 • at vann- og energiressurser utnyttes på en framtidsrettet måte
 • at kommunale bygg og anlegg i størst mulig grad er miljøvennlige
 • å innføre miljøregnskap for kommunen
 • at skolene og elevene inviteres til å sette fokus på energibruk

 

Samferdsel og infrastruktur

Gjesdal kommune skal være en trygg kommune å ferdes i for myke trafikanter samtidig som en skal sikre god framkommelighet både for bilister og for kollektivtransport. Det er viktig for trygge og gode boområder at parkering av store kjøretøy ikke skal skje der.

Ålgårdsbanen kan bli en viktig transportåre, og vi avventer mulighetsstudien før vi konkluderer om hvordan den kan utnyttes. Traseen skal ligge tilgjengelig og brukes som turvei til det er godt nok dokumentert hva som er en fornuftig bruk i framtiden.

Høyre vil

 • at alle skal ha trygg skoleveg
 • vektlegge vedlikehold og utbedring av veibelysning
 • at kommunale veier skal holde en god standard. Arbeid med asfaltering og reasfaltering av veier, gater og fortau må intensiveres slik at ikke veibanen slites ned. Dette er både uøkonomisk og trafikkfarlig
 • jobbe for et park & ride-system hvor en legger til rette for parkering og nytter kollektivtransport videre
 • sikre gode parkeringsmuligheter i Ålgård sentrum
 • jobbe for å bedre kollektivtilbudet til og fra Ålgård med flest mulig direkteruter
 • jobbe for å opprettholde busstilbudet til utkantene i kommunen, der ordning med bestillingsbuss skal vurderes
 • jobbe aktivt for å få fortgang på planlegging og gjennomføring av 4-felt på E39 fra Sandnes til Ålgård
 • arbeide for tunnel fra Frafjord til Espedal
 • stanse diskusjonen om gjennomgangstrafikk fra Jæren via Rauvika og kanalisere trafikken via den nye veien som kommer fra Bråsteinområdet til Ganddal/Orstad/Kverneland
 • sikre areal til sykkelsti langs fv 45 fra Vaulabrua til Oltedal og lyssette tunnelen i Toberget

 

God og effektiv kommuneadministrasjon

Kommunen er en viktig leverandør av tjenester til innbyggerne. Samtidig er kommunen også en viktig myndighetsutøver, noe som innebærer forvaltning av lover og forskrifter. I alle sine roller er det viktig at kommunen er tilgjengelig, serviceinnstilt og opptrer løsningsorientert.

Kommunen er også Gjesdals største arbeidsgiver. Det jobbes godt i alle enheter og på alle nivåer, men som på alle andre steder vil det også her være forbedringsmuligheter.

Gjesdal Høyre ønsker å utvikle Gjesdal kommune som en ”Lean-kommune”. Lean er en metode som benyttes for å gi bedre forutsetninger for å utnytte og forvalte ressurser på en best mulig måte. En skal analysere nåværende arbeidsprosess, tenke forbedring og ha brukeren i sentrum. Bærland skole har jobbet slik i et par år, med godt resultat. Også flere private bedrifter bruker dette prinsippet med gode resultater, f.eks Gilje Tre.

Gjesdal Høyres folkevalgte vil ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor. Vi vil videreføre kommunens status som IA-bedrift. En god medarbeider og leder skal merke at det er utviklende og givende å arbeide i Gjesdal kommune.

For å ha en god kommune å henvende seg til og arbeide i, vil Gjesdal Høyre

 • innføre ”Lean” som kultur og arbeidsfilosofi  i kommunen
 • gjøre kommunen enda mer tilgjengelig gjennom økt bruk av internett og sosiale medier
 • ha fokus på brukerens behov og ikke la byråkratiske systemer og regelverk stå i veien for gode løsninger
 • etablere arenaer for dialog med innbyggere og næringsliv for å utvikle og kvalitetssikre tiltak for utvikling av lokalsamfunnet
 • sikre sunn og god drift og god økonomistyring av kommunen
 • fastsette konkrete mål i forvaltning og tjenesteproduksjon, og følge opp avvik fra mål
 • gi ledere opplæring og støtte til å bli enda bedre ledere, og samtidig gi lederne ressurser og myndighet til å utøve sitt lederskap
 • tilby medarbeiderne behovstilpasset opplæring, slik at de utfører sitt arbeid enda bedre