Vår visjon

Hå Høgre vil føra ein konservativ og framtidsretta politikk, bygd på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg fridom og sosialt ansvar, medråderett og eigedomsrett, og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Skule og oppvekst

Større sjølvstyre til kvar enkelt skule og barnehage.

Helse og omsorg

Det skal vera eit fleksibelt kommunalt og privat tenestetilbod der den enkelte får det tilbodet ein treng. Brukarane skal få større valfridom og innverknad over eigne liv.

Trygge lokalsamfunn

Hå sine innbyggarar skal kjenna seg trygge i lokalmiljøet sitt.

Kultur og idrett

Halda fram det gode arbeidet med å spreia kulturtilbodet over heile kommunen.

Se vår politikk

Hå kommune

Rogaland

Kontakt

Jan Erik Tuen
Leder
Telefon: +4797522386

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Aktuelt

Våre folk