Vår visjon

Suldal Høgre vil verna om den einskilde sin valfridom og sikre kvaliteten av dei offentlege tenestene.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Vi arbeide for å behalda lokal legevakt i kommunen. I tillegg forbetra legevaktsordninga etter dei nye statlege krav og retningslinjer.

Skule, barn og ungdom

Alle elevar i Suldal skal sikrast tryggleik og kunnskap i skule.

Samferdsel og kommunikasjon

Vi arbeide for at riksveg 13 får status som stamveg, og vera pådrivar for rassikringsarbeid frå Erfjord til Sand og strekninga opp til Røldal.

Kultur

Vi arbeide å oppretthalda ein sterk kulturskule med varierte tilbod i kommunen.

Se vår politikk

Suldal kommune

Rogaland

Kontakt

Vanja Ignjatic
Leder
Telefon: +4799387038

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Våre folk