Politikk

Suldal Høgre vil at kommunesenteret skal utviklast til å bli eit sterkt senter for heile kommunen med særskilt merksemd på kultur, kommunikasjon, undervisning, helse, handel og ulike servicetilbod.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Vi arbeide for å behalda lokal legevakt i kommunen. I tillegg forbetra legevaktsordninga etter dei nye statlege krav og retningslinjer.

Skule, barn og ungdom

Alle elevar i Suldal skal sikrast tryggleik og kunnskap i skule.

Samferdsel og kommunikasjon

Vi arbeide for at riksveg 13 får status som stamveg, og vera pådrivar for rassikringsarbeid frå Erfjord til Sand og strekninga opp til Røldal.

Kultur

Vi arbeide å oppretthalda ein sterk kulturskule med varierte tilbod i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her