Gruvedrift er ingen ny næring i sjøsamiske områder

Arja sier at de vil støtte en reindriftssiida med sommerbeite i Kvalsund kommune i kampen mot lokalbefolkningen i Kvalsund.

Saken om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen har pågått i mange år og den har vært behandlet i både Mijøverndirektoratet, kommunestyret i Kvalsund og i Sametinget. Direktoratet har sagt ja, et enstemmig kommunestyre sa ja mens Sametinget har sagt nei og nå sier altså Inger Eline Eriksen fra Arja til Sagat 6. august at de i tillegg er villige til å støtte en reindriftssiida til å gå til sak mot staten og imot lokalbefolkningen i Kvalsund for å stoppe et prosjekt som vil gi nye jobber og aktivitet i kommunen.

Gruvedrift er ingen ny næring i samiske områder. I Kvænangen har det vært gruvedrift i flere perioder fra så tidlig som 1840, i Birtavarre fra 1898, I Moskodalen i Nordreisa fra 1904 og på Stjernøya har det vært drift siden 1961 og herfra forsynes verden fortsatt med nefelin.  Så vidt meg bekjent drives det fortsatt med rein i alle disse områdene.

All den tid vi er forbrukere av mineraler, vil gruvedrift være nødvendig. Jeg er ikke fornøyd med hvordan Arja og andre partier på Sametinget har opptrådt i denne saken og jeg er glad for at det er valg til Sametinget i år, og for at jeg oppfyller kriteriene for å stille til valg.  

Ved å stemme Høyre i Nordre valgkrets ved sametingsvalget 11. september gir du en stemme til endring av sammensetningen på Sametinget og til endring av Sametingets behandling av næringsvirksomhet og utvikling langs kysten vår.