Vi må bygge vår egen fremtid

"Jeg har stor tro på at økningen i Sametingets valgmanntall vil være en stor styrke for videre utvikling av samepolitikken" skriver Lars Filip Paulsen Visepresident og Høyres presidentkandidat. 

Det har ofte blitt stilt spørsmål om Sametingets legitimitet, uavhengig om det er valgår eller ikke. Kritikken har alltid gått på at Sametingets valgmanntall er for liten og at det er for få samer i Norge til å skulle gi midler til både Sametinget og andre samiske formål.

Vi må bygge vår fremtid

Kritikken kommer fra de som prinsipielt er imot et Sameting og kanskje av de som har for lite kunnskap om samer og samiske forhold.  Det er derfor svært gledelig å se at Sametingets valgmanntall har økt med 2000 flere inn mot dette valget. Det er viktig at vi samer får bidra til å bygge vår egen fremtid gjennom enten å stemme eller gjennom å engasjere oss politisk. Storsamfunnets kunnskap om samer har blitt til over år, og økningen i manntallet gjør at det er flere som kan bidra til å øke forståelsen og toleransen for samer og samepolitikk. 

Tilrettelegge for fremtidens samiske samfunn gjennom språk, kultur og næring

Høyres utgangspunkt er ansvarlighet i samepolitikken, derfor vil Høyre fortsette en politikk som legger til rette for fremtidens samiske samfunn. Høyre var en aktiv part ved opprettelsen av Sametinget. Høyre ser betydningen av at mennesker med tilhørighet til den samiske kulturen er best egnet til å bevare og utvikle samisk språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv. Høyre tok initiativ til ratifisering av ILO-konvensjonen og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og sentrale myndigheter. Viktige politiske beslutninger som vedtas, utformer fremtidens samiske samfunn. Høyre, som et konservativt parti ønsker nytenkning i samepolitikken gjennom endringer som bevarer kulturen og språket. Ved utformingen av samepolitikken for 2017-2021 har vi i Høyre tre hjertesaker: Språket hele livet, helse og næring. Vår politikk og våre hjertesaker finner du også på www.hoyre.no/same. 

Høyres sametingsgruppe og vårt samepolitiske arbeidsutvalg har i denne perioden vist at vi kan ha et konstruktivt og godt samarbeid med vårt moderparti. Til dette valget stiller vi i samtlige kretser, nettopp fordi vi har ambisjoner for samepolitikken. 

Til slutt vil jeg ønske deg som velger et godt valg, og at Sametingets sammensetning etter valget representerer det velgerne rundt om har stemt. 

Lars Filip Paulsen 
Visepresident og Høyres presidentkandidat