Politisk frustrasjon!

For Høyres sametingsgruppe har vårt bidrag til å felle sametingsrådet utgått av NSR aldri vært begrunnet ut i fra et budsjett.  

NSR har i opptrådt politisk vinglete i mange saker, og man har ofte snudd kappen i leting etter medvind i seilene.
Politikk kommer i beste fall i andre rekke.

I tospråklightetstilskuddet som ble behandlet i Sametingets plenum onsdag 7.des, hadde sametingsrådet sitt forslag i saken. NSRs sametingsgruppe hadde sitt forslag, og når de ser at de ikke har støtte for sine forslag så støtter de FrPs forslag om å ikke gjøre noe. Altså man ønsker ikke å produsere politikk på dette saksfeltet.
Dette er bare én av sakene der NSR har snudd kappen etter vinden og støtter andre forslag som får flertall.

I sak om NOU 2016: 18 Vájmogiella, behandlet i plenum samme dag, kom det en merknad fra NSR om å ivareta og styrke de små språkene.
I Høyres forslag i saken om tospråklighetstilskudd styrker vi de små kommunene og derav også de svakeste språkområdene. NSR stemte imot dette.

I et demokrati og følgelig her på Sametinget skal det være rom for uenigheter og for ulike meninger, for ulike verdisyn og ulik politikk.
Høyre på Sametinget vil at Sametinget skal fremstå som et sterkt politisk organ. Og vi har store forventninger til den politikkutøvelsen som utøves og til de politiske løsningene som finnes.

For Høyres del har vi opplevd en politisk frustrasjon gjennom disse 3 årene. Særlig det siste året. NSR har vært flink til å finne problemene, men dessverre har løsningene ofte uteblitt. Regjeringen har blitt gjenstand for misnøyen, og løsningene på problemene ser ut til å være mangelen på penger. Høyres sametingsgruppe mener vi kan utøve mye god politikk med de midlene vi har.
Det har, i tillegg, også vært en forventing at Høyres sametingsgruppe skal gjøre jobben for NSR.

Høyre har hatt tillit til sametingsrådet, og vi var med på å innsette NSR i den posisjonen. Vi valgte også å støtte sametingsrådet da det ble fremmet mistillit mot dem i mars 2015.
Den gang uttalte Presidenten at hun hadde et ønske å utvide det parlamentariske grunnlaget for å styrke sitt eget råd. Høyre har, foruten om i forhandlingene før tiltredelsen, ikke hatt et strekt ønske om å sitte med makt. Men vi har hele tiden vært opptatt av at Sametinget skal ha et sterkest mulig sametingsråd.
Dette har NSR oversett totalt.

Eller har vi mange eksempler der man fra sametingsrådets side har valgt å overlate ansvaret for politikkutviklingen og eierskapet i politiske saker til regjering, departement og andre som ikke har kunnskap på samepolitikken.

Høyre snur ikke kappen etter vinden for å få medvind i seilene. Høyre står fjellstøtt på vår politikk og prinsipper.
Vi er av den oppfatningen at medvind får man i seilene ved å gjøre en god jobb.