Reindrift en viktig næring og kulturbærer

I fremtidens Sápmi er det viktig å ta vare på tradisjonelle samiske næringer, samtidig som man legger til rette for utvikling av nye næringer tuftet på samisk kultur.

Grunnlaget for næringsutvikling i de samiske områdene må være til stede. Det er særskilt viktig å styrke og å utvikle de tradisjonelle samiske næringene, men det må også legges til rette for at det kan skapes nye næringer og arbeidsplasser. Høyre vil føre en politikk som sikrer at det lønner seg både å skape arbeidsplasser og å være i arbeid.

For å bevare og utvikle de tradisjonelle samiske områdene, må det legges til rette for at det kan skapes nye næringer og arbeidsplasser. Høyre vil føre en politikk som sikrer at det lønner seg både å skape arbeidsplasser og å være i arbeid.

Høyre vil:

  • Bidra til at reindriften får selvråderett i tråd med gjeldende regelverk.

  • Legge til rette for økt verdiskapning av produkter fra rein.

  • Arbeide for at privatslakting kommer under samme regelverk som slakting av elg.

  • Arbeide for at reindriften får utviklingsmuligheter på lik linje med landbruket.

  • Bidra til utvikling av samisk reiseliv i samarbeid med de tradisjonelle næringene.

  • Støtte opp om utvikling av nye næringer basert på samisk kultur.