Sametingsrådets tiltredelseserklæring for et råd utgått av Arbeiderpartiet, Àrja og Høyre 9.12.2016


Vi samer er ett folk med eget språk, kultur og samfunnsliv, og som i kraft av oss selv har rett til selvbestemmelse over egen utvikling.

Vårt overordnede mål er et sterkt Sameting med tillit hos det samiske folket. For å oppnå dette vil vi arbeide for gjennomføring av samisk selvbestemmelse i samsvar med internasjonalt anerkjente normer for urfolks rett til selvbestemmelse. Dette for å sikre at utviklingen av det samiske samfunn skjer i samsvar med samenes egne behov, verdier og prioriteringer.

Vi vil føre en politikk som bygger på rettferdighet og som bidrar til likeverdighet, fellesskap og inkludering. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, på egne premisser.

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge, som skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes rettigheter og interesser. Vi vil arbeide for mer samhandling og samarbeid i og for det samiske samfunn. Vi vil styrke samhandling og samarbeid mellom Sametinget og kommuner, fylkeskommuner, regjering og andre organer.

Vår visjon er at vi skal overlate noe mer verdifullt til neste generasjon enn det vi selv overtok. Det samiske samfunnet skal gi likeverdige muligheter til kulturvern, kulturutvikling og kulturelt mangfold uansett hvor du bor.

Vi vil styrke Sametinget slik at det fortsatt er en faglig kompetent og viktig aktør i samfunnet, som engasjerer samene til beste for det samiske samfunn.

Det skal settes fokus på enkeltmenneskets behov og deres hverdagsliv gjennom hele livsløpet.

Vi vil inkludere det samiske samfunnet i oppfølgingen av Váibmogiella og Nordisk Samekonvensjon samt sørge for at samene blir kjent med innholdet og hvordan det vil påvirke det deres hverdag. Vi vil arbeide aktivt for å sikre mest mulig likeverdighet mellom de samiske språkene. Vi vil følge opp Váibmogiella gjennom å initiere pilotprosjekter innen vitaliserings- og bevaringskommuner.

Vi styrker også kommunenes språksatsing gjennom det at vi åpner for bruk av tospråklighetstilskudd innenfor barnehager og skoler

Vi vil øke deltakelsen i det samiske demokratiet og vil jobbe for at flere samer skriver seg inn i sametingets valgmanntall og stemmer ved sametingsvalg.

Vi vil påvirke samfunnsutviklingen slik at det legges til rette for at folk i nord kan bygge en tilværelse i levedyktige lokalsamfunn, med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud, et godt utbygd samferdselsnett, samt rike natur- og kulturopplevelser.

Vi legger til grunn at folkerettslige og menneskerettslige standarder, herunder ILO- konvensjon 169 og FNs urfolkserklæring, som beskytter naturgrunnlaget for tradisjonelle samiske næringer, skal legges til grunn ved eventuell industrivirksomhet i samiske områder.

Vi mener at det må satses mer på kunnskapsstrategier og styrking av kunnskapsmiljøene i nord.

Vi vil gjennom samarbeid med regjeringen framskynde prosessen -Samerettsutvalget II-.

Vi vil aktivt følge opp ferdigstillelsen av A’vv Saami Musea, slik at museet kan åpnes, og bli et senter for den østsamiske kultur.

Vi vil følge opp resultatene fra Árbediehtuprosjektet. Naturlige samarbeidspartnere vil blant annet være Samisk høgskole, Samiske museumslag, sjøsamisk kompetansesenter og språksentrene.

Vi anser samisk utmarksbruk og utmarksnæringer som viktige for opprettholdelse av bosetting, som inntektsgrunnlag og som grunnlag for bevaring og utvikling av samisk kultur og språk.

Vi vil ha særlig fokus på rovdyrpolitikkens innvirkning på samiske næringer. Tap av rein og sau til rovdyr truer beitenæringenes eksistens. Vi vil jobbe for at regelverket endres for lettere å kunne ta ut rovdyr.

Vi vil opprette dialog med yrkesutøvere i kyst og fjordstrøkene for å kunne skape en framtidsrettet politikk i sjøsamiske områder herunder også villaksforvaltning.