Samisk språk og kultur er det viktigste

Høyre vil at alle samer som ønsker det, skal ha mulighet til å lære seg samisk. Samisk språk og kultur er det viktigste for bevaring av samiske samfunn.

Språket hele livet

For Høyre er det viktig å sikre et fullverdig samiskspråklig tilbud gjennom hele livet. Høyre vil at alle samer som ønsker det, skal ha mulighet til å lære seg samisk. Samisk språk og kultur er det viktigste for bevaring av samiske samfunn. Å sikre et godt samiskspråklig tilbud i barnehager og et likeverdig og godt samiskspråklig tilbud på skolen vil være nøkkelen til å lykkes. Her er det avgjørende å ha et nært og aktivt samarbeid med kommunene som i praksis skal gjennomføre dette.

Høyre vil

Skape et samfunn med muligheter for alle og vil føre en politikk som legger til rette for å skape fremtidens samiske samfunn. I fremtidens Sápmi er det viktig å ta vare på tradisjonelle samiske næringer, samtidig som man legger til rette for utvikling av nye næringer tuftet på samisk kultur. Høyre var en aktiv part ved opprettelsen av Sametinget og mener det er viktig at mennesker med tilhørighet til den samiske kulturen bevarer og utvikler samisk språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv.

Høyre tok initiativ til ratifisering av ILO-konvensjonen og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og sentrale myndigheter. Viktige politiske beslutninger som vedtas, utformer fremtidens samiske samfunn.