Samisk språksenter i Bodø

Bodø by og Bodø kommune ønsker å stå som søker av ”Europeisk kulturhovedstad” i 2024. Noe som ville vært fantastisk om de blir. I en slik søknad kommer man ikke utenom å løfte den samiske kulturen i regionen, noe som Bodø og regionen har en sterk historie på.

NSRs toppkandidat i Vesthavet Mikkel Eskil Mikkelsen sier han er klar for å realisere et lulesamisk og pitesamisk språksenter i Bodø.
Det sittende sametingsråd, bestående av Høyre, Arbeiderpartiet, Árja og Šiella, har allerede gitt en oppstarts bevilgning for 2017 til Bodø kommune på 250.000kr som et første ledd i etableringen av et språksenter. Så det nevnte språksentret som NSR vil realisere, er med andre ord allerede under etablering.

Bodø et kulturell lokmotiv

NSR applauderer et språksenter i Bodø. Noe som i og for seg er positivt. Men det er visst der ambisjonene og målsetningene stopper for NSR. Jeg mener at Bodø som storby og regionsenter bør og skal ha større ambisjoner for enn å bare etablere et språksenter. Bodø er i vinden på mange måter, også hva gjelder samisk språk. Slagordet ”Ny by - ny flyplass” blir nå realitet. Bodø har gått foran å vist et godt eksempel for andre kommuner med å skilte inngangsporten til byen på lulesamisk. Videre blir det fra høsten 2018 en egen samiskspråklig avdeling ved Jentoftsletta barnehage. Bodø har også gått foran og har siden 2011 arrangert ”Samisk uke” i forbindelse med 6.februar (Samefolkets dag).  Samisk uke, der man gjennom en hel uke får ta del i samisk språk og  kultur gjennom diverse arrangement og kulturelle innslag.

Og ikke minst er Bodø kommune nå i ferd med å bli et kulturell lokomotiv for regionen. Spesielt etter etableringen av kulturhuset Stormen.

Et samisk hus i Stormen?

Bodø by og Bodø kommune ønsker å stå som søker av ”Europeisk kulturhovedstad” i 2024. Noe som ville vært fantastisk om de blir. I en slik søknad kommer man ikke utenom å løfte den samiske kulturen i regionen, noe som Bodø og regionen har en sterk historie på. Et språksenter i Bodø vil absolutt være fint, men jeg har et ønske om at Bodø kommune, sammen med Sametinget, realisere noe større, med et bredere innhold enn et språksenter. Et Samisk hus i Stormen, der flere aktører jobber sammen og skaper et kreativt miljø. Der er allerede et kulturhus og bibliotek. Dette kan utvikles til et konsept hvor samisk språk og kultur vies en større oppmerksomhet gjennom hele året. Spesielt kan man se på hvordan dette kan løftes frem i en søknad som kulturhovedstad som Bodø kanskje blir en søker av. 

NSR skal ha ros for å ha fremforhandlet samarbeidsavtalen med Bodø kommune, og Mikkelsen har et godt poeng når han sier at slike samarbeidsavtaler må følges opp av flere tilbud for at de skal bli en suksess.

Samarbeid er nødvendig

Jeg ønsker meg et Samisk hus hvor både lulesamiske og pitesamiske miljø etableres, og sånn sett er etablering at et språksenter bare et første ledd i denne målsetningen.  I samarbeidsavtalen som Sametinget har med Bodø kommune er dette også løftet frem. Videre har undertegnede gjennom samarbeidsavtalen løftet frem behovet for at alle lærerne i Bodø kommune, også på videregående skole, får en felles innføring i samisk språk og kultur, spesielt det som er lokalt. Dette fordi mange lærere ikke har tid eller ressurser til å selv sette seg inn i dette selv. Da blir de mangelfulle læreverkene et dårlig utgangspunkt for videreformidling til elevene. Dette mener jeg lar seg gjøre i et samarbeid med Nord Universitet, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune og Sametinget. 


Lars Filip Paulsen
Visepresident Sametinget (H)