Stemme ved Sametingsvalget?

Høyre vil skape et samfunn med muligheter for alle og vil føre en politikk som legger til rette for å skape fremtidens samiske samfunn. 

I fremtidens Sápmi er det viktig å ta vare på tradisjonelle samiske næringer, samtidig som man legger til rette for utvikling av nye næringer tuftet på samisk kultur.

Det er ikke alltid lett å vite hva man skal stemme. Her kan du lese noe av det Høyre faktisk har gjort i regjering for samepolitikken i denne perioden:

• Har laget NOU 2016:18 Hjertespråket 

• Har bevilget 6 millioner som oppfølgning av Hjertespråket, hvor 5 millioner går direkte til styrking av de samiske barnehagene

• Vil ha gjennom Nordisk samekonvensjon (her er det parti på Sametinget som har stoppet prosessen)

• Har tilbudt Sametinget en konsultasjons lov (en lovfestet rett for at stat, kommuner og fylkeskommuner skal konsultere sametinget i saker som er av samiske interesser) 

• Har åpnet SRU 2

• Har satt et fokus på rekruttering av samisk barnehagelærere og lærere

• Har gitt Sametinget gjennomslag på det samiske innholdet i ny rammeplan for barnehager, gjeldende fra 1.aug i år, der vi fikk styrket samiske barns rett til tilbud med bakgrunn i samiske språk og kulturbakgrunn, også for de barna som bor utenfor det som kalles samiske distrikt

• Regjeringen har også sørget for at Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, er integrert med Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Dette styrker NIMs kompetanse på samiske og urfolkssaker, og dette vil også styrke gjennomføringen av urfolks rettigheter på nasjonalt plan

• Har gitt Sametinget gjennomslag i å registrere samiske språk i folkeregistret. 

• Regjeringen har også satt Saemien Sijte på dagsorden, og nå blir det forhåpentligvis ei realisering av bygget

• Har nå sikret reindriftsutøvere flere av de samme rettighetene som bøndene innen avgiftspolitikk. Men det skal fortsatt jobbes for avgiftsfritak på drivstoff