Regjeringen leverer seniorpolitikk

Nestleder i Høyre og helseminister Bent Høie leverer fra talerstolen under Høyres landsmøte på Gardermoen i 2017
Regjeringen til statsminister Erna Solberg leverer på mange områder. Her representert ved helseminister Bent Høies pasientens helsetjeneste og leve hele livet-reformen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Senior Høyre imponert over hva denne regjeringen har levert og satt i verk av omfattende reformer.

Kommunereform

De aller fleste politiske partier har sett nødvendigheten av en ny kommunestruktur, men det er denne regjeringen som har tatt ansvar og satt i gang arbeidet med å redusere antall kommuner. Kommunereformen handler om å skape sterkere kommuner og sikre folk gode velferdstjenester der de bor. Mange lokalpolitikere støtter opp om reformen og det er viktig  at denne regjeringen får fortsette dette viktige reformarbeidet.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Regjeringen har fremmet en Nasjonal helse og sykehusplan. En plan som skal gi bedre helsetjenester der du bor. Ingen lokalsykehus skal legges ned, men en bedre planlegging og utnyttelse av ressursene er nødvendig. Siden 2013 er helsekøene redusert, 80000 færre i helsekø i dag enn for tre år siden.  Ventetidene går ned og flere pasienter får behandling. Planen sier at eldre personer skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet.

Leve hele livet

Nylig lanserte regjeringen en ny kvalitetsreform for eldre, «Leve hele livet». Reformen handler om å endre innholdet i helse- og omsorgstjenesten slik at eldre får et bedre tilbud. Fire hovedområder vektlegges.: Eldre må få dekket behovet for helsehjelp, behandling og pleie, god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, sammenheng og gjennomføring. Det er viktig at regjeringen får anledning til å gjennomføre denne reformen som skal gi større trygghet for eldre og pårørende. 

Politireform 

En nærpolitireform er lansert, en langsiktig plan for utviklingen av politiet frem mot 2020. Målet er mer synlig og tilgjengelig politi med gode fagmiljøer og kapasitet til å forebygge og etterforske. Mer synlig politi og færre politifolk bak kontorpulten skal gi bedre beredskap og større trygghet for innbyggerne.

Nasjonal transportplan (NTP)

For få dager siden fremmet regjeringen en Nasjonal transportplan. En formidabel satsing på utbygging av vei og jernbane i hele landet. Bedre veier og kollektivløsninger er avgjørende for vår konkurransekraft og for å opprettholde og utvikle arbeidsplasser, og bidrar også til et bedre miljø. Ved effektivisering og helhetlig utbygging får vi mer ut av ressursene.

Kommuneøkonomi

Til tross for at oljeprisen er mer en halvert siden denne regjeringen overtok, er kommuneøkonomien bedre enn hva den har vært på flere tiår. Regjeringen har senket skatter og avgifter for næringslivet og folk flest og fjernet arveavgiften. Det gir grunnlag for videre næringsutvikling og skaper flere arbeidsplasser.

Norsk skole

Vi ser regjeringen viderefører kunnskapsløftet gjennom et historisk lærerløft. Norske elever trenger tydelige forventninger og faglig dyktig og engasjerende lærere. 

Omstilling

Vi vet alle at forandring er nødvendig for å videreutvikle samfunnet. Stillstand skaper forvitring. Denne regjeringen skaper utvikling i vårt samfunn, det er viktig at denne utviklingen ikke stopper opp, derfor må denne regjeringen få fortsette sitt arbeide etter valget. Det må alle tenke på når man avgir sin stemme til stortingsvalget 11. september.

Her kan du lese mer om hva regjeringen har levert og hva Høyre går til valg på i sitt partiprogram.