Uttalelse fra Organisasjonskonferansen 2016

Senior Høyre mener regjeringen har utført mye godt arbeid i sine to første regjeringsår. Vi støtter regjeringens reformarbeid når det gjelder helsestell, kommunesektor og arbeidsliv. Vi gleder oss over at aldersgrensene er revidert.

SHL ønsker aldersgrensen fjernet, slik den er i flere andre land. Det bør foretas en kritisk vurdering av lovverk og holdninger i samfunnet for å forhindre usaklig aldersdiskriminering.

Vi går inn i en tid med stort press på norsk økonomi, og prioriteringene blir krevende. Senior Høyre støtter avtalen regjeringen har inngått med de fleste partier i Stortinget, om tiltak for å møte flyktningkrisen. Regjeringen får Senior Høyres støtte til å føre en fast og bestemt flyktninge- og asylpolitikk.

Forsvarsjefen ga i sin tale et dystert bilde av tilstanden i forsvaret. Han pekte på at mye materiell var svært gammelt, nødvendig vedlikehold er blitt utsatt og reservelagre tappet. Vi leser vider om inndragning av personlige våpen fordi man ikke klarer å dekke utgiftene til ammunisjon. Dette går ut over vår beredskap og er ikke akseptabelt. Norge har gjennom NATO forpliktet seg til å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt på forsvaret. I dag er vi langt under dette. Det er behov for en betydelig økning i bevilgningene til forsvaret i årene som kommer.

Senior Høyre ser nødvendigheten av moderate lønnsoppgjør, slik vi fikk i 2015. Det vil også være nødvendig med moderate lønnsoppgjør i årene som kommer.

Arbeidsledigheten stiger. Vår konkuranseevne må styrkes.

Dessverre fører moderate lønnsoppgjør til at de fleste pensjonister får redusert kjøpekraft på grunn reduksjon av pensjon på 0,75% som bestemt i pensjonsforliket. Det er helt uakseptabelt at pensjonistene som eneste gruppe skal sitte igjen med redusert kjøpekraft, mens den øvrige del av befolkningen beholdt eller fikk økt kjøpekraft. Senior Høyre mener at Regjeringen må fremme tiltak for å bøte på denne helt urimelige utvikling.

Det er helt påkrevet at vi vinner valget i 2017 slik at regjeringen kan videreføre sin politikk og fullføre de reformene som er lagt frem. Lytt til Senior Høyre, vi skal sammen med våre medlemmer bidra til et godt valgresultat.