Vår visjon

Vi er stolte av Askvoll kommune og folka som bur her. Sjeldan har vi sett ein slik giv og ei slik investeringslyst i næringslivet som no, og sjeldan har vi sett større vekst i tilflytting av unge barnefamiliar. Vi går framtida i møte med stor optimisme.

Våre hovedsaker

Et godt helsetilbod og ein trygg alderdom

Askvoll har eit godt og variert helse og omsorgstilbod. Vi vil utvikle og styrke tilbodet gjennom å bygge ut tilboda i og rundt Helsehuset og Askvollheimen, og samstundes oppretthalde ei god heimeteneste i alle delar av kommunen.

Samfunn, kyrkje og kulturliv

Høgre ser kor viktig samspelet mellom kommune og frivillige lag og organisasjonar er, for eit variert kultur- og fritidstilbod for alle aldersgrupper. Vi ønskjer å utvikle det gode samarbeidet som det er lagt grunnlag for dei siste åra, og ta vare på eldsjelene og fremje dugnadsånda som ein grunnleggjande samfunnsverdi.

Med harte for born og unge

Gode skular og barnehagar er ein av berebjelkane i samfunnet. Askvoll Høgre ønskjer at alle born og unge skal få delta aktivt i samfunnet og utvikle og bruke evnene sine ut frå eigen ståstad. Vi ønskjer ein god skule- og barnehagekvardag for borna, der dei kan kjenne seg trygge og utvikle seg gjennom læring, tivsel og leik.

Busetjing av flyktningar

Høgre vil sikre eit godt språkopplæringstilbod og legge til rette for ei godt mottaksapparat for flyktningar som blir busette i vår kommune. Tett samarbeid mellom kommune og aktuelle frivillige lag og organisasjonar tryggjar ei god integrering og inkludering i Askvollsamfunnet.

Se vår politikk
Frida Melvær, Ordfører, Askvoll
Frida Melvær
Ordfører, Askvoll

Askvoll kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Frank Hatlø
Leder
Telefon: +4790520930

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk