Vår visjon

Høyanger Høgre ynskjer at Høyanger skal vere ein god kommune å bu i, og tryggleik i nærområdet er viktig for oss.Me vil at Høyanger kommune skal vere ein attraktiv tilflyttarkommune, som ynskjer alle nye innbyggjarar hjarteleg velkomnetil å slå seg ned hjå oss.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Høyanger Høgre vil ha god kvalitet på helse og omsorg. Eit godt omsorgs- og helsetilbod er grunnsteinane i eit varmt og velfungerande samfunn.

Skule og barnehage

Høyanger Høgre vil ha gode skular og godt læremiljø. Elevane skal oppleve god læring og trivsel. Høyanger Høgre vil arbeide for å organisere Høyanger vidaregåande skule etter ein 1–13 modell, der ein ivaretek heile skuleløpet frå 1. klasse på barneskulen til 3. klasse på vidaregåande skule.

Kultur og fritid

Høyanger er ein kommune med stolt industrihistorie med meir, og desse ynskjer me å ivareta på ein god måte. Kulturbudsjettet i kommunen bør også evaluerast. Me ynskjer meir midlar til aktivitet i lag og organisasjonar og mindre til administrasjonen. Eit godt kultur- og fritidstilbod vil vere med på å gjere kommunen meir attraktiv både for heimflyttarar/tilflyttarar og reiseliv/turisme.

Samferdsel

I ein langstrakt kommune er det viktig med trygge og gode vegar. Høyanger Høgre vil i kommande periode arbeide for at dei kommunale vegane vert haldne betre ved like.

Se vår politikk

Høyanger kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Oddvar Erling Østerbø
Leder
Telefon: 97037566

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk