Vår visjon

Hyllestad kommune er inne i ein positiv utvikling med vekst i folketalet, og dette vil Høgre fortsette å halde fram med. Hyllestad skal framleis vere ein attraktiv kommune å bu og leve i. Vi vil legge til rette for at dei som kjem og buset seg her skal bli ivaretekne med tanke på behov når det gjeld bustad, arbeid og fritid. H

Våre hovedsaker

Skule og barnehage

Hyllestad Høgre vil at alle born skal få mogelegheit til å delta aktivt i samfunnet og til å bruke evnene sine. Både barnehagen og skulen skal gi trygg, god omsorg, og samstundes stimulere til leik og utvikling på borna sine premissar. Hyllestad Høgre sitt mål er å skapa ein skule som tek vare på lærelysta, og som ser den einskilde eleven sitt behov og mogelegheiter.

Kommunasamanslåing

Hyllestad Høgre er positive til kommunesamanslåing, med forbehald om at dette fører til at dei gode tilboda som Hyllestad allereie har vert betre. Det er viktig for Høgre at tenestetilboda som vi har i dag vert oppretthaldne også i framtida. Høgre er mot tvangssamanslåing av kommunar.

Helse og omsorg

Alle eldre og pleietrengande skal sikrast plass i ei verdig omsorgsteneste som tilbyr dei tenestene dei har behov for. Valfridom i omsorga aukar den einskilde sine mogelegheiter til å meistre sitt eige liv. Det er ei viktig målsetjing at alle som ynskjer sjukeheimsplass skal få det, men dette må ikkje skugge for at dei fleste eldre vil bu heime so lenge som mogeleg.

Samferdsel

Næringsdrivande, yrkessjåførar, pendlarar, skuleelevar, småbarnsfamiliar - vi er alle avhengige av trygge og gode vegar. Også den framtidige kunnskapsøkonomien vår vil vere avhengig av ein moderne infrastruktur.

Se vår politikk

Hyllestad kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Geir Helge Nordstrand
Leder
Telefon: +4797000012

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk